Laksekvote i Vidå i 2023

Laksevote i Vidå - Vidå


Laksekvoten i Vidå vandsystem er på 75 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 35 laks på 73 cm eller derunder og 35 laks over 73 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 6 nævnte områder fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Vidå vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Vidå vandsystem fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Vidå vandsystem.
  • Indrapportering af laks foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på: https://www.vidaa.dk.

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i denne bekendtgørelse - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Vidå vandsystem i 2023

Fangsten af laks er i 2022 på samme niveau som i 2021. Grilseandelen er lav.

I efteråret 2020 blev opgangen af laks undersøgt i Vidå og den totale opgang af laks estimeret til 574 laks. Der var flest laks i Sønderå og færre i Grønå og Arnå.

Bestanden er fra og med 2018 understøttet af udsætninger af ½-års laks finansieret af Fiskeplejen. I 2021 blev alle udsætninger af opdrættede laks imidlertid suspenderet i hele Vidå-systemet i henhold til Fødevarestyrelsens IHN-restriktioner. De ½-års laks, som ikke blev udsat i 2021, blev konverteret til udsætning af 1-års laks i 2022.

I Vidå-vandsystemet er der fortsat en opstemning ved St. Jyndevad, som hindrer, at fisk har fri adgang til mere end 100 km vandløb. Fri passage ved denne opstemning vil være den største enkeltstående forbedring i hele vandsystemet, man kan udføre med henblik på at skabe fremgang for en række fiskearter, herunder snæbel, laks og ørred.

I Vidå-vandsystem har Aabenraa Kommune i 2022 etableret en række brede og lavvandede gydestryg i Grønå, hvor åen er udvidet og er blevet 2-3 gange bredere. Strygene er etableret i forbindelse med fjernelse af 3 spærringer, som var omfattet af krav om indsats i statens vandområdeplan. Sammen med et tidligere gydestryg etableret i Slogså og et i Surbæk, findes der nu i alt 5 brede gydestryg i Vidåsystemet.

Kvoten for 2023 er den samme som i 2022, dvs. i alt 75 laks. Opgangen er relativt lille, og det er vigtigt at sikre, at der er tilstrækkeligt med gydelaks til at udnytte de tilgængelige gydeområder.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2023

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer: 

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via https://www.vidaa.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_vidaa
25 FEBRUAR 2024