Finnestribet ferskvandsulk

Finnestribet ferskvandsulk lever i Skjern Å. Foto: Henrik Baktoft
Finnestribet ferskvandsulk (Cottus poecilopus)

Finnestribet ferskvandsulk er en bundfisk med et fladt, bredt hoved og mangler svømmeblære. Fisken kan blive op til 12,5 cm.

Den lever i relativt klart, rindende vand med stenet eller sandet bund. Her lever den af insektlarver, døgnfluelarver samt æg og yngel af andre fisk.

Hannen vogter over de befrugtede æg, indtil de klækker. Ulkene bliver kønsmodne, når de er 1 år gamle.

Udbredelse

Ferskvandsulken er udbredt fra Sibirien i øst til og med Danmark i vest. I Danmark findes den naturligt i Skjern Å-systemet. Siden midten af 1990’erne er den dog også observeret få steder i Gudenåen, hvilket sikkert skyldes ulovlige udsætninger.

Ulken, som naturligt hører til i Skjern Å, er ret enestående, da man ikke har kendskab til, at den oprindeligt har levet i andre danske vandløb. Fisken er på rødlisten over sjældne fiskearter.

Undersøgelser lavet i Skjern Å-systemet igennem en periode på 16 år tyder på, at finnestribet ferskvandsulk er i fremgang, da den har spredt sig til flere af Skern Å's tilløb.

DTU Aqua laver hvert 8. år en undersøgelse af ørredbestanden i hele Skjern Å-systemet, og her bliver andre fiskearter også registreret. I 2007 var der ulke på 50 ud af 247 undersøgte vandløbsstrækninger. Derved er der fundet finnestribet ferskvandsulk på 20 % af de undersøgte lokaliteter, hvilket er mere end en fordobling i forhold til tidligere undersøgelser foretaget i 1991 og 1999.

Ulkene blev især fundet på steder med stenbrud. Mange vandløb har igennem de senere år gennemgået en restaurering, og der er samtidig fjernet opstemninger, især ved dambrug. Det kan være årsagen til, at denne unikke art er observeret i flere vandløb end tidligere.

Hvidfinnet ferskvandsulk

I dag er finnestribet ferskvandsulk den eneste ferskvandsulk i Danmark. Tidligere var der en anden type af ulke i Danmark, nemlig hvidfinnet ferskvandsulk. Den levede i Susåen på Sjælland, hvor den formentlig uddøde i 1950’erne.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/ferskvandsulk
24 JUNI 2024