Snæbel

Snæbel (Coregonus oxyrhynchus L.) Foto: Søren Berg.
Snæbel (Coregonus oxyrinchus)

Snæblen er en laksefisk, som er tæt beslægtet med den almindelige helt, som vi kender fra jyske fjorde og søer. Snæbel og helt ligner da også hinanden.

Den mest iøjnefaldende forskel på snæbel og helt er, at snæblen har en spids snude, mens helten er mere butsnudet.

Desuden er snæblens tænder små eller mangler, og den har ligesom helten en fedtfinne mellem ryg- og halefinne. Snæblens skæl er sølvglinsende og betydeligt større end hos laksen og fjeldørreden.

Læs mere om DTU Aqua's genetiske undersøgelser af helt og snæbel.

Levested

Snæblen lever i både fersk- og saltvand idet den gyde i ferskvand og efterfølgende opvokser yngel og ældre snæbler i saltvand. Snæblen lever i Vadehavet og kaldes derfor også for nordsøsnæblen.

Læs mere om udvikling af snæblens tolerence over for saltvand (pdf - 0,9 mb)

Snæblen er en meget sjælden fiskeart og er derfor totalfredet. Sønderjyllands Amt, Ribe Amt og Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede derfor i 2003 en national forvaltningsplan for snæblen.

Læs forvaltningsplanen (pdf - 2,4 mb)

Føde

Snæblen lever af plankton, fisk og af forskellige bunddyr.

Gydning, æg og larver

Hos snæblen bliver hannerne kønsmodne som 3-årige og hunnerne efter cirka 4 år.

Om efteråret søger snæblen op i større sydvestjyske vandløb for at gyde. Den søger langt op i åerne for at finde strækninger med god strøm og fast bund. Gydning strækker sig  over 3 uger. En snæbel-hun indeholder 20-30.000 æg pr. kilo kropsvægt, mens en ørred til sammenligning kun indeholder 2-3.000 æg.

Æggene gydes frit i vandet, hvor de hurtigt hæfter sig fast til vandplanter, sten og grus. Efter gydningen søger de voksne snæbler igen ned i de nedre dele af vandløbene for senere at trække tilbage ud i Vadehavet.

Æggene klækker i februar-marts. De nyklækkede larver måler omkring 10 millimeter. De nyklækkede snæbellarver kan først tåle skiftet fra fersk- til saltvand, når de er omkring 30-40 millimeter lange. Derfor er det et problem, at en del af snæblens yngel alt for hurtigt driver langt nedstrøms fra gydepladserne kort tid efter klækningen.

Fjender

Snæblen har fjender både i vandløbene og i havet. Fjenderne er primært fiskeædende fugle som fiskehejre og skarv samt rovfisk og sæler.

Læs mere

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/snaebel
24 JULI 2024