Helt og snæbel - genetisk status

Der udsættes ca. ½-1 million helt om året i Danmark, baseret på afkom af lokale vildfisk. Det foregår fortrinsvis i brakvand, da det har vist sig, at udsætning af helt i ferskvand kan have skadelige virkninger på økosystemet, fordi helt i stort omfang spiser dyreplankton.

Der er tidligere foretaget udsætninger af snæbel af lokal herkomst i Vidåen, da bestanden ellers var truet af udryddelse, ligesom man har forsøgt at genindføre den i de øvrige Vadehavsvandløb. Således findes der nu også snæbel i Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brøns Å og Brede Å. Det er imidlertid usikkert, om den på længere sigt kan danne levedygtige bestande i disse vandløb.

Snæbel
Snæbel fra Vidåen. Bemærk den lange "næse".

Helt og snæbel er nært beslægtede

Populationsgenetiske undersøgelser har vist, at helt og snæbel er nært beslægtede, men om snæbelen er en særskilt art i forhold til helt lader sig ikke afgøre med sikkerhed.

Snæblen adskiller sig fra andre helt-fisk bl.a. ved at kunne tåle oceanisk saltvand og ved at have en ejendommelig lang "næse".

Helt/snæbel er indvandret til Danmark efter sidste istid via Elben-flodsystemet, og de to former har efter alt at dømme udskilt sig fra hinanden i løbet af de 10-12.000 år siden da. Snæbelen var tidligere udbredt over hele Vadehavsområdet, men den eneste resterende oprindelige bestand findes nu i den danske Vidå.

Publikationer

Underwater but not out of sight
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2006, nr. 63, side 780-787

En lang næse til snæbelen? (pdf - 0,2 mb)
Ferskvandsfiskeribladet, 1997, nr. 12, side 280-285

Af Michael M. Hansen og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/populationsgenetik/status/helt_snaebel
19 MAJ 2024