Ørred - genetisk status

Ligesom hos laksen findes der flere genetisk meget forskellige hovedgrupper af ørred. De fleste af dem findes i Syd- og Mellemeuropa, mens ørredbestandene i de områder, som har været kraftigst berørt af istider, inklusive Danmark, alle tilhører det, man kalder den atlantiske gruppe.

Ørreden er den art, som udsættes i størst antal i Danmark. Der udsættes således 2,7 millioner ørreder om året.

Oprindelige ørredbestande

En række populationsgenetiske undersøgelser har påvist, at der findes vilde og antageligt oprindelige ørredbestande i mange flere vandløb, end man oprindeligt troede.

Der findes dog også adskillige eksempler på vilde bestande, som er blevet genetisk forurenede af dambrugsørred.
Læs mere om genetisk forurening af vilde fiskebestande.

Genetiske undersøgelser 

På kortet kan du se, hvilke ørredbestande DTU Aqua har undersøgt, og i tabellen kan du se, hvad de genetiske undersøgelser af bestandene har vist. Det skal understreges, at langt fra alle danske ørredbestande er blevet undersøgt. Det gælder f.eks. bestandene i Mariager Fjord-området, hvor der stort set ikke er udsat dambrugsfisk, og hvor det må antages, at bestandene er oprindelige.

Kort over danske ørredbestande, som DTU Aqua har undersøgt
Figur 1. Oversigt over de danske ørredbestande, som DTU Aqua har undersøgt ved hjælp af DNA-teknikker. Klik på fiskene, og se den genetiske status for ørredbestandene i tabellen.

Tabel 1. Oversigt over resultaterne af DTU Aquas undersøgelser af de danske ørredbestande.

Vandløb/bestand Genetisk status 
Vestjylland
Ribe Å  Den nuværende bestands genetiske sammensætning ligner meget bestandens genetiske sammensætning i 1940'erne-50'erne (baseret på analyse af DNA fra gamle skælprøver). Bestanden er endvidere tæt beslægtet med nabobestanden i Kongeåen. Bestanden er oprindelig, men udsætning af store antal dambrugsørred har påvirket bestanden, så ca. 20 % af genpuljen stammer herfra.
Kongeåen Den nuværende bestands genetiske sammensætning ligner meget bestandens genetiske sammensætning i 1940'erne-50'erne (baseret på analyse af DNA fra gamle skælprøver). Bestanden er endvidere tæt beslægtet med nabobestanden i Ribe Å. Bestanden er oprindelig, men udsætning af store antal dambrugsørred har påvirket bestanden, så ca. 20 % af genpuljen stammer herfra. Det er dog en betydelig mindre påvirkning end forventet - den lille naturlige produktion og det meget store antal udsatte fisk taget i betragtning. De udsatte dambrugsfisk må have klaret sig meget dårligt.
Skjern Å 

Bestanden har gennemgået en meget betydelig opblanding med dambrugsfisk. Førhen har genpuljen i vandløbet bestået af op til 50-70% ikke-lokale dambrugsørreder. Senere undersøgelser har dog også fundet, at fisk af den oprindelige bestand har overlevet i vandløbet, og tilsyneladende øger i antal. F. eks. fandt man i 2001 at oprindelige vildfisk udgjorde 5% i en opfangst af moderfisk. I 2010 var dette tal øget til 30%. Dette betyder til gengæld også, at en stor andel af fiskene (70%) stadig er efterkommere af kryds mellem vildfisk og dambrugsstammer. Bestanden er genetisk beslægtet med bestanden i Storå.

Storå

Genetiske undersøgelser tyder på at bestanden består af oprindelige vildfisk, og der er ikke evidens for at dambrugsfisk har bidraget i nævneværdig grad. Storå bestanden er genetisk beslægtet med vildfisk-bestanden i Skjern Å.

Limfjorden
Kloster Mølleå Nogen genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk, men i hovedsagen vild genpulje.
Resenkær Å
Hummelmose Å
Landting Å
Trævel Å
Næstild Bæk
Lille Å
Storup Å
Nor Å
I alle disse vandløb er der ingen eller kun lidt genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk.
Bromølle Å Nogen genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk, men i hovedsagen vild genpulje.
Vindebæk   Ingen eller kun meget lidt genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk.
Karup Å Sammenligning af den nuværende bestands genetiske sammensætning med bestandens genetiske sammensætning i 1910'erne og 1950'erne (baseret på analyse af DNA fra gamle skælprøver) og den genetiske sammensætning af udsatte dambrugsfisk viser, at der er et genetisk bidrag fra udsatte dambrugsfisk på kun 6 %. Det er forbløffende lidt, når man tager i betragtning, at der er udsat flere hundredtusinde dambrugsfisk i åen over en længere årrække. DTU Aqua har beregnet, at hvis dambrugsfiskene havde klaret sig lige så godt som den vilde bestand, burde de have bidraget med ca. 60 % af den nuværende genpulje. Med andre ord har dambrugsørrederne klaret sig utroligt dårligt, og den nuværende bestand er den oprindelige Karup Å-bestand.
Jordbro Å
Fiskebæk Å
Nogen genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk, men i hovedsagen vild genpulje.
Kølsen Å
Skals Å
Simested Å
Ingen eller kun meget lidt genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk.
Ulbjerg Bæk Nogen genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk, men i hovedsagen vild genpulje.
Gjørup Bæk Ingen eller kun meget lidt genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk.  
Lerkenfeld Å
Stistrup Bæk
Trend Å
Bjørnsholm Å
Nogen genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk (især Bjørnsholm og Trend Å), men i hovedsagen vild genpulje.
Ørebro Å Ingen eller kun meget lidt genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk.
Vår Å Nogen genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk, men i hovedsagen vild genpulje.
Pallisvad Å Ingen eller kun meget lidt genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk.
Vidkær Å
Halkær Å
Binderup Å
Rye Å
Hasseris Å
Nogen genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk, men i hovedsagen vild genpulje.
Lindenborg Å   Ingen eller kun lidt genetisk påvirkning fra udsatte dambrugsfisk.
Midt- og Østjylland
Hald Sø Selv om der har været udsat dambrugsørred direkte i søen, har de ikke påvirket den lokale bestand af søørred.
Gudenå, nedstrøms Tangeværket   Der har været sat dambrugsørred ud i dele af det nedre vandløbssystem, men de tilløb, DTU Aqua har undersøgt, har ikke eller kun meget lidt været påvirket af dambrugsfisk.
Odder Å   Der har aldrig været udsat dambrugsørred i dette vandløbssystem, og DTU Aquas undersøgelser viser da også, at det er en oprindelig bestand.
Vejle Å   Sammenligning af den nuværende bestands genetiske sammensætning med bestandens genetiske sammensætning i 1910'erne og den genetiske sammensætning af udsatte dambrugsfisk viser, at bestanden er oprindelig, og at den nuværende bestand er genetisk meget lig bestanden fra 1910'erne. Der kan dog være et beskedent input af gener fra udsatte dambrugsfisk. Det er imidlertid svært med sikkerhed at afgøre, da de udsatte dambrugsfisk oprindelig stammer fra enten Vejle eller Kolding Å (dog siden opblandet med ørred fra andre bestande), og dermed ligner de vilde Vejle Å- og Kolding Å-ørreder en del.
Kolding Å  Ørredbestanden er nært beslægtet med bestanden fra den nærliggende Vejle Å. Lige som for Vejle Å er der tale om en vild bestand, selv om et beskedent genetisk bidrag fra udsatte dambrugsfisk ikke helt kan udelukkes.
Fyn
Stokkebækken   Bestanden er påvirket af udsatte dambrugsfisk, men ikke desto mindre stammer en større del af genpuljen ikke fra dambrugsfisk. Dette kan være rester af en oprindelig bestand.
Kongshøj Å  Bestanden er påvirket af udsatte dambrugsfisk, men ikke desto mindre stammer en større del af genpuljen ikke fra dambrugsfisk. Dette kan være rester af en oprindelig bestand.
Odense Å   Bestanden er kraftigt påvirket af udsatte dambrugsfisk, men også her er der en del af genpuljen, som kan være rester af en oprindelig bestand. Der har tidligere foregået udsætninger af ørred fra Mörrumsån, men genetiske analyser af Mörrums-ørreder viser, at de ikke har bidraget til den nuværende bestand.
Stamperenden   Bestanden i dette vandløb er ikke påvirket af udsatte dambrugsfisk og må antages at være oprindelig.
Sjælland
Flads Å  Der findes ingen oplysninger om, at der skulle være foregået udsætninger i denne å, og den er da heller ikke genetisk påvirket af dambrugsørred. Sammen med Mern Å er denne bestand en af de få på Sjælland, som med stor sikkerhed kan antages at være helt oprindelig.
Mern Å   Som for Flads Å er der ikke udsat dambrugsørred i dette vandløb, og den er ikke genetisk påvirket af dambrugsørred. Sammen med Flads Å er denne bestand en af de få på Sjælland, som med stor sikkerhed kan antages at være helt oprindelig.
Tuse Å  Kraftigt påvirket af dambrugsørred. Dog ser en del af genpuljen ud til ikke at stamme fra dambrugsørred, og det kan ikke udelukkes, at der er tale om rester af en oprindelig bestand.
Esrum Å   Kraftigt påvirket af dambrugsørred. En del af genpuljen stammer dog ikke fra dambrugsfisk. Analyse af DNA fra et lille antal (5) skælprøver af fisk fra den oprindelige bestand taget i 1960'erne tyder imidlertid ikke på, at der i større omfang findes rester af den oprindelige bestand. Den del af genpuljen, som ikke stammer fra dambrugsfisk, kan således stamme fra strejfende fisk fra andre bestande. Materialet (gamle skæl) fra den oprindelige bestand er dog meget spinkelt, så det kan ikke helt udelukkes, at der stadig findes rester af den oprindelige Esrum Å-bestand i den nuværende genpulje.  
Bornholm
Bagge Å
Blykobbe Å
Døndals Å
Grødeby Å
Læså
Tejn Å
Vellens Å
Der er aldrig udsat dambrugsfisk på Bornholm, omend der tidligere har foregået udsætninger baseret på afkom af lokale vildfisk. På nuværende tidspunkt sættes der overhovedet ikke ørreder ud. Ørredbestandene på øen er oprindelige. En undersøgelse baseret på analyse af DNA fra de nuværende bestande og fra bestandene i 1940'erne-60'erne (DNA fra gamle skælprøver) tyder på, at der foregår relativt hyppige udryddelser af lokale bestande, som dernæst bliver genetableret ved strejfere fra andre vandløb. At bestandsstrukturen er så ustabil skyldes, at vandløbene i perioder med meget lidt nedbør tørrer ud.

Publikationer

Populationsgenetik i fiskeplejen: Erfaringer fra Karup Å (pdf - 0,6 mb)
Fisk & Hav, 2000, nr. 51, side 64-71

Af Michael M. Hansen og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/populationsgenetik/status/oerred
31 MAJ 2023