Laksekvote i Ribe Å i 2023

Laksekvote i Ribe Å - Gram Å

Laksekvoten i Ribe Å vandsystem er på 200 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 110 laks på 73 cm eller derunder og 85 laks over 73 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 4 nævnte områder fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Ribe Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Ribe Å vandsystem fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Ribe Å vandsystem.
  • Indrapportering af laks foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på: ribeaasystemet.dk

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i denne bekendtgørelse - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Vær opmærksom på, at man lokalt har regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Ribe Å vandsystem i 2023

Fangsterne i 2022 var de laveste siden 2016. Grilseandelen i fangsterne var lav.

Den naturlige reproduktion har været stigende i Ribe Å-systemet igennem de senere år, hvilket har reduceret behovet for at udsætte laks. Andelen af vildlaks i bestanden i 2021 var 87 %. Af samme årsag ophørte udsætningerne i tilløbet Hjortvad Å, hvor de sidste udsætninger af laks blev foretaget i april 2012.

I Ribe Å-systemet er der sket en række forbedringer, som har skabt passage til flere gyde- og opvækstområder. Ribe Å er opstemmet ved Ribe By, hvor der er tre opstemninger, som hindrer fri passage for fisk. Alle gydeområder for laks i Flads Å, Gram Å og Gels Å er beliggende opstrøms disse opstemninger.

Ud fra en samlet biologisk vurdering, kan kvoten for 2023 fastsættes på samme niveau som i 2022, dvs. i alt 200 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer en fortsat positiv udvikling i antallet af optrækkende laks og således ikke hindrer gunstig bevaringsstatus.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2023

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer: 

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via ribeaasystemet.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_ribe_aa
3 DECEMBER 2023