Laksekvote i Varde Å i 2022

Laksekvote i Varde Å - Varde Å ved Sig

Laksekvoten i Varde Å vandsystem er på 230 laks.


Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 120 laks på 73 cm eller derunder og 105 laks over 73 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Varde Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Varde Å vandsystem i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Varde Å vandsystem.
  • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på varde-sportsfiskerforening.dk

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i denne bekendtgørelse - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Varde Å vandsystem i 2022

Fangsterne i 2021 var på niveau med 2020 og begge år var fangster lavere end 2018 og 2019. I 2021 var andelen af grilse lidt under middel.

Opgangsundersøgelsen i 2019 viste en svag nedgang i bestandsstørrelsen. Bestanden af opgangslaks udgøres hovedsageligt stadig af udsatte laks. Det vurderes, at bestanden er forholdsvis stabil, men fortsat afhængig af udsætninger. Dette peger på betydelige flaskehalse for lakseproduktion og overlevelse i Varde Å-systemet, hvor der stadig er behov for at genskabe faunapassage samt gyde- og opvækstområder for derved at forbedre produktion af vilde laksesmolt.

I 2021 blev alle udsætninger af opdrættede laks suspenderet i hele Varde Å-systemet i henhold til Fødevarestyrelsens IHN-restriktioner. De ½-års laks, som ikke blev udsat i 2021, bliver konverteret til udsætning af 1-års laks i 2022.

Udviklingen af en skarvkoloni ved den nyetablerede Filsø viser, at antallet af skarvreder fra 2016 til 2021 er steget fra 18 til 944 reder. Kolonien ligger i nærområdet til dele af Varde Å-systemet. Det kan forventes, at skarver fra denne koloni vil prædere på laks og andre fiskearter i både Varde Å-systemet og Ho Bugt.

I tilløbet Grindsted Å blev der i 2021 genskabt fri passage ved Utoft Dambrug og dermed har vandrefisk adgang til yderligere ca. 50 km vandløb. I tilløbet Holme Å blev der i efteråret 2021 skabt passage til 14 km hovedløb og desuden adgang til fem tilløb. I hovedløbet er der i forbindelse med projektet etableret syv nye grusstryg. I tilløbet Alslev Å blev spærringen ved Alslev Mølle Fiskeri fjernet, og der er genskabt passage til mere end 60 km vandsystem, hvor der pågår yderligere forbedringer af både passageforhold og vandkvalitet. Der er således åbnet op for, at flere laks kan finde nye gyde- og opvækstområder og dermed, at den naturlige laksebestand kan blive øget inden for en kortere årrække.

I de store tilløb Ansager Å og Holme Å er der stadig lange vandløbsstrækninger, hvor adgangen for vandrefisk er spærret i forbindelse med opstemninger ved dambrug.

Den biologiske vurdering har fokus på de lavere fangster de senere år, nedgang i seneste bestandsundersøgelse og lavere grilseandel i fangsterne. Der er behov for at styrke den naturlig laksebestand i Varde Å-systemet, hvilket kan ske med de udvidede gyde- og opvækstområder.

Ud fra en samlet biologisk vurdering fastsættes kvoten for 2022 på et lavere niveau end i 2021 til i alt 230 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer gunstig bevaringsstatus og en øget bestandsstørrelse.

Et yderligere fald i bestanden af laks i Varde Å vil føre til yderligere reduktion af kvoten.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2022

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer: 

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via varde-sportsfiskerforening.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_varde_aa
31 JANUAR 2023