Laksekvote i Varde Å - Varde Å ved Nørholm

Laksekvote i Varde Å i 2024

Laksekvoten i Varde Å vandsystem er i 2024 på 180 laks.Information om laksekvoten og regler for fiskeri i Varde Å vandsystem


Tilladelsen gives på følgende vilkår:

  • Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 175 stk. laks delt i 2 grupper: 95 stk. på 73 cm eller derunder og 80 stk. over 73 cm i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1 nævnte områder (Primært laksevand A).

  • Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 2 nævnte områder i Varde Å vandsystem (øvrig laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet.

  • Link til oversigt over primær laksevand og øvrig laksevand i Varde Å vandsystem

  • Der må højst hjemtages én laks pr. person inden for kvoten i Varde Å vandsystem i hele sæsonen.

  • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på varde-sportsfiskerforening.dk

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

  • Kvoterne og fiskeriet er reguleret i henhold til opdelingen i primær laksevand og øvrig laksevand og er beskrevet i denne bekendtgørelse - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb.

Vær opmærksom på, at man lokalt kan have regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Varde Å vandsystem i 2024

Fangsterne i 2023 var markant lavere end i 2022 idet fangster faldt med 41 % og var de laveste siden 2015. Andelen af grilse i 2023 var middel.

DTU Aqua har i 2019 undersøgt laksebestanden i Varde Å. I 2019 blev opgangen af laks estimeret til 2.934 (2.270-3.598) laks.

Opgangsundersøgelsen i 2019 viste en svag nedgang i bestandsstørrelsen i forhold til undersøgelsen i 2016. Bestanden af opgangslaks udgøres stadig overvejende af opdrættede laks. Det vurderes, at bestanden er forholdsvis stabil, men fortsat i betydelig grad er afhængig af udsætninger idet 59 % af opgangen stammede fra udsatte laks i 2019. Dette peger på betydelige flaskehalse for naturlig lakseproduktion og overlevelse i Varde Å-systemet, hvor der stadig er et stort behov for at genskabe faunapassage ved spærringer samt at genoprette gyde- og opvækstområder for derved at øge produktionen af vilde laksesmolt.

I 2021 blev alle udsætninger af opdrættede laks suspenderet i hele Varde Å-systemet i henhold til Fødevarestyrelsens IHN-restriktioner. De ½-års laks, som ikke blev udsat i 2021, blev konverteret til udsætning af 1-års laks i 2022.

Udviklingen af en skarvkoloni ved Filsø viser, at antallet af skarvreder fra 2016 til 2023 er steget fra 18 til 773 reder. Kolonien ligger i nærområdet til dele af Varde Å-systemet. Det kan forventes, at skarver fra denne koloni vil prædere på laks og andre fiskearter i både Varde Å-systemet og Ho Bugt.

I tilløbet Grindsted Å blev der i 2021 genskabt fri passage ved Utoft Dambrug og dermed har vandrefisk adgang til yderligere ca. 50 km vandløb.

I tilløbet Holme Å blev der i efteråret 2021 skabt passage til 14 km i hovedløbet og desuden adgang til fem tilløb. I efteråret 2022 blev der etableret en række grusstryg i Holme Å.

I tilløbet Alslev Å blev spærringen ved Alslev Mølle Fiskeri fjernet i 2021, og der er genskabt passage til mere end 60 km vandsystem, hvor der er planlagt yderligere forbedringer af både passageforhold og vandkvalitet. Der er således åbnet op for, at flere laks kan finde nye gyde- og opvækstområder og dermed, at den naturlige laksebestand kan øges inden for en årrække.

I de store tilløb Ansager Å og Holme Å er der stadig lange vandløbsstrækninger, hvor adgangen for vandrefisk er spærret i forbindelse med opstemninger ved dambrug.

Den biologiske vurdering har også fokus på fangsterne igennem en årrække, seneste bestandsundersøgelse og grilseandel i fangsterne. Der er et væsentligt behov for at styrke den naturlige laksebestand i Varde Å-systemet, hvilket bør ske ved genetablering af langt flere gyde- og opvækstområder og fjernelse af spærringer.

Ud fra en samlet biologisk vurdering fastsættes kvoten for 2024 på et lavere niveau end i 2023 til i alt 180 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer gunstig bevaringsstatus og en øget bestandsstørrelse.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2024

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer: 

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via varde-sportsfiskerforening.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

Tilmeld nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje


https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_varde_aa
24 JULI 2024