Laksekvote i Sneum Å i 2023

Laksekvote i Sneum Å - Sneum Å

Laksekvoten i Sneum Å vandsystem er på 130 laks.


Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 65 laks på 73 cm eller derunder og 60 laks over 73 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Sneum Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Sneum Å vandsystem.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Sneum Å vandsystem.
  • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på sydvestjydsk.dk.

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i i denne bekendtgørelse - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Sneum Å vandsystem i 2023

Fangsterne i 2022 var lavere end de foregående tre år mens var andelen af grilse var høj.

Der er en række vandløbsrestaureringsprojekter på vej, som skal genskabe passage til egnede gyde- og opvækstområder. Derfor er det forventet, at gyde- og opvækstområderne for den naturlige produktion af laks bliver større i de kommende år.

DTU Aqua undersøgte i efteråret 2020 laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viste, at bestanden var vokset i forhold til undersøgelsen i 2015. I 2015 var opgangen af laks beregnet til ca. 1.200 laks og i 2020 til ca.1.600 laks.

I 2021 blev alle udsætninger af opdrættede laks suspenderet i hele Sneum Å-systemet i henhold til Fødevarestyrelsens IHN-restriktioner. De ½-års laks, som ikke blev udsat i 2021, blev konverteret til udsætning af 1-års laks i 2022.

Der har tidligere været opstemninger, som hindrede, at vandrefisk havde fri passage mellem Vadehavet og deres gyde- og opvækstområde i Sneum Å-systemet, bl.a. ved Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å og Bramming Fiskeri i Holsted Å. Med gennemførslen af adskillige naturgenopretningsprojekter og efterfølgende vandplansprojekter er der i dag fri passage til 102 km vandløb, som er potentielt laksevand.

Imidlertid er passageforholdene, især i Holsted Å, fortsat dårlige. De væsentlige opstemninger, som hindrer fri adgang til egnede gydeområder, er opstemninger ved Hulkær Dambrug og Præstkjær Fiskeri. Opstemningen ved Gørklint Mølle Dambrug blev i 2022 fjernet og fisk har nu fri adgang til de naturlige gyde- og opvækstområder, som ligger opstrøms frem til næste spærring ved Hulkær Dambrug. Opstrøms Gørklint blev der i gydesæsonen 2022/23 observeret over 100 gydegravninger.

Ved opstemningerne har vandløbet tidligere haft et fald, der gør strækningerne særligt egnede til at genskabe gydeområder for flere fiskearter herunder laks.

For Hulkær Dambrug og Præstkjær Fiskeri forventer man, at fri passage bliver genskabt i 2024.

Med henblik på at sikre et højt reproduktionspotentiale, bliver laksekvoten ikke øget, idet laksebestanden har adgang til nye gydeområder.

Ud fra en samlet biologisk vurdering kan kvoten for 2023 fastsættes på samme niveau som i 2022, dvs. i alt 130 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer den fremgang i bestanden, som er i gang og ikke hindrer gunstig bevaringsstatus.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om de biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2023

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer: 

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via sydvestjydsk.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_sneum_aa
8 JUNI 2023