Laksekvote i Sneum Å i 2022

Laksekvote i Sneum Å - Sneum Å

Laksekvoten i Sneum Å vandsystem er på 130 laks.


Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 65 laks på 73 cm eller derunder og 60 laks over 73 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Sneum Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Sneum Å vandsystem.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Sneum Å vandsystem.
  • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på sydvestjydsk.dk.

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i i denne bekendtgørelse - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Sneum Å vandsystem i 2022

Fangsterne de seneste tre år har været relativ stabile med en svagt nedadgående tendens. Grilseandelen er forholdsvis høj.

Der er således indikationer på, at produktion og overlevelse af både vilde og udsatte laks er i fremgang. Der er ligeledes en række vandløbsrestaureringsprojekter på vej, som skal genskabe passage til egnede gyde- og opvækstområder. Derfor er det forventet, at gyde- og opvækstområderne for den naturlige produktion af laks bliver større i de kommende år.

DTU Aqua undersøgte i efteråret 2020 laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viste, at bestanden var vokset i forhold til undersøgelsen i 2015. I 2015 var opgangen af laks beregnet til ca. 1.200 laks og i 2020 til ca.1.600 laks.

I 2021 blev alle udsætninger af opdrættede laks suspenderet i hele Sneum Å-systemet i henhold til Fødevarestyrelsens IHN-restriktioner. De ½-års laks, som ikke blev udsat i 2021, bliver konverteret til udsætning af 1-års laks i 2022.

Der har tidligere været opstemninger, som hindrede, at vandrefisk havde fri passage mellem Vadehavet og deres gyde- og opvækstområde i Sneum Å-systemet, bl.a. ved Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å og Bramming Fiskeri i Holsted Å. Med gennemførslen af adskillige naturgenopretningsprojekter og efterfølgende vandplansprojekter er der i dag fri passage til 102 km vandløb, som er potentielt laksevand.

Imidlertid er passageforholdene, især i Holsted Å, fortsat dårlige. De væsentlige opstemninger, som hindrer fri adgang til egnede gydeområder, er opstemningerne ved Hulkær Dambrug, Præstekær Dambrug og Gørklint Mølle Dambrug. Ved opstemningerne har vandløbet tidligere haft et fald, der gør strækningerne særligt egnede til at genskabe gydeområder for flere fiskearter herunder laks.

Ved Gørklint Mølle Dambruget forventer man at genskabe fri passage for fisk i 2022. For Hulkær Dambrug og Præstkær Dambrug forventer man, at fri passage er genskabt i 2023 eller 2024.

Med henblik på at sikre et højt reproduktionspotentiale, bliver laksekvoten ikke øget, idet laksebestanden får adgang til nye gydeområder allerede i den kommende gydesæson i efteråret og vinteren 2022.

Ud fra en samlet biologisk vurdering kan kvoten for 2022 fastsættes på samme niveau som i 2021 til 130 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer den fremgang i bestanden, som er i gang og ikke hindrer gunstig bevaringsstatus.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2022

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer: 

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via sydvestjydsk.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_sneum_aa
31 JANUAR 2023