Laksekvoter i Sneum Å - Sneum Å ved Endrup

Laksekvote i Sneum Å i 2024

Laksekvoten i Sneum Å vandsystem er i 2024 på 145 laks.Information om laksekvoten og regler for fiskeri i Sneum Å vandsystem

  • Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 140 stk. laks delt i 2 grupper: 70 stk. på 73 cm eller derunder og 70 stk. over 73 cm i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1 nævnte områder (primært laksevand A).
  • Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 2, nævnte områder i Sneum Å vandsystem (øvrig laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet.

  • Link til oversigt over primær laksevand og øvrig laksevand i Sneum Å vandsystem.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Sneum Å vandsystem. 

 

Vær opmærksom på, at man lokalt kan have regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Sneum Å vandsystem i 2024

Fangsterne i 2023 var lidt højere end 2022. Andelen af grilse i 2023 var høj.

Der er en række vandløbsrestaureringsprojekter på vej, som skal genskabe passage til egnede gyde- og opvækstområder. Derfor er det forventet, at gyde- og opvækstområderne for den naturlige produktion af laks bliver større i de kommende år.

DTU Aqua undersøgte i efteråret 2020 laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viste, at bestanden var vokset i forhold til undersøgelsen i 2015. I 2015 var opgangen af laks beregnet til ca. 1.200 laks og i 2020 til ca.1.600 laks.

I 2021 blev alle udsætninger af opdrættede laks suspenderet i hele Sneum Å-systemet i henhold til Fødevarestyrelsens IHN-restriktioner. De ½-års laks, som ikke blev udsat i 2021, blev konverteret til udsætning af 1-års laks i 2022.

Der har tidligere været opstemninger, som hindrede, at vandrefisk havde fri passage mellem Vadehavet og deres gyde- og opvækstområde i Sneum Å-systemet, bl.a. ved Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å og Bramming Fiskeri i Holsted Å. Med gennemførslen af adskillige naturgenopretningsprojekter og efterfølgende vandplansprojekter er der i dag igen fri passage til 102 km vandløb, som er potentielt laksevand.

Imidlertid er passageforholdene, især i Holsted Å, fortsat dårlige. De væsentlige opstemninger, som hindrer fri adgang til egnede gydeområder, er opstemninger ved Hulkær Dambrug og Præstkjær Fiskeri. Opstemningen ved Gørklint Mølle Dambrug blev i 2022 fjernet og fisk har nu fri adgang til de naturlige gyde- og opvækstområder, som ligger opstrøms frem til næste spærring ved Hulkær Dambrug. Opstrøms Gørklint blev der i gydesæsonen 2023/24 observeret stor gydeaktivitet af både laks og ørred.

Ved opstemningerne har vandløbet tidligere haft et fald, der gør strækningerne særligt egnede til at genskabe gydeområder for flere fiskearter, herunder laks.

For Hulkær Dambrug og Præstkjær Fiskeri forventer man, at fri passage bliver genskabt i 2026.

Ud fra en samlet biologisk vurdering fastsættes kvoten for 2024 på et højere niveau end i 2023 til i alt 145 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer gunstig bevaringsstatus og en øget bestandsstørrelse.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om de biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2024

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer: 

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via sydvestjydsk.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

Tilmeld nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje


https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_sneum_aa
24 JUNI 2024