Laksekvote i Storå i 2022

Laksekvote i Storå - Storå ved Bur

Laksekvoten i Storå vandsystem er på 400 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 395 laks nedstrøms Holstebro Vandkraftværk delt i 2 grupper på 220 laks på 73 cm eller derunder og 175 laks over 73 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 1 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 15. oktober.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Storå-vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 2 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Storå vandsystem.
  • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på www.svstoraa.dk

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i denne bekendtgørelse - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Storå vandsystem.

Fangstrapportering og information: www.svstoraa.dk

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Storå vandsystem i 2022

I 2021 var der et større fald i fangsten af laks, som var den laveste siden 2015. I 2021 var andelen af grilse i bestanden tillige lav.

Overordnet set er vurderingen, at bestanden udviser et fald i størrelse. Udviklingen i bestanden skal fortsat følges, og derfor er det planen, at der i 2022 bliver udført en undersøgelse af laksebestanden i Storå.

Storå er det eneste vandsystem ud af otte vest- og sønderjyske laksevandløb, hvor der ikke sker bestandsophjælpning ved opdræt og udsætning af laks. Udsætningerne ophørte i 2017 og derfor er opgangen i 2022 baseret på naturlig reproduktion. Dertil er der en vis strejfning fra andre vandløb, primært Skjern Å.

Bestanden af laks i Storå er derfor helt afhængig af en tilstrækkelige stor naturlig reproduktion. Fri adgang til de tilløb, som ligger nedstrøms spærringen ved Holstebro, er derfor ekstra vigtigt for alle vandsystemets anadrome fiskearter, som benytter tilløbene som gyde- og opvækstområder.

Storå-systemet er i dag det laksevandløb, som har flest dæmninger skabt af bæver. Dæmningerne kan spærre for fiskenes frie adgang til vigtige gyde- og opvækstområder. I de fire største tilløb til Storå, der i dag har de største potentialer for laksefisk, er der bæverdæmninger, som hindrer fri passage for både op- og nedvandrende fisk. Dæmningerne spærrer derfor for fri adgang til væsentlige gyde- og opvækstområder.

Der er også andre faktorer, som har en dokumenteret dødelighed på laksesmolt fra Storå-systemet. Undersøgelser har dokumenteret, at skarv æder en del af laksesmoltene og ungfiskene og at denne faktor er en årsag til øget dødelighed hos unglaks. Dette bidrager dermed også til den manglende fremgang i bestandene.

I 2022-23 forventer man en genopretning af fuld faunapassage ved det nu nedlagte Munkbro Dambrug og derved får fisk fri adgang til en større del af tilløbet Vegen Å. Stemmeværket er delvis fjernet fra og med foråret 2022.

Ud fra en samlet biologisk vurdering fastsættes kvoten for 2022 på et lavere niveau end i 2021 til i alt 400 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer gunstig bevaringsstatus og en øget bestandsstørrelse.

Et yderligere fald i bestanden af laks i Storå vil føre til yderligere reduktion af kvoten.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2022

 

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer:

 

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via www.svstoraa.dk  inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_storaa
31 JANUAR 2023