Laksevote i Vidaa _ Vidaa

Laksekvote i Vidå i 2024

Laksekvoten i Vidå vandsystem er i 2024 på 65 laks.Information om laksekvoten og regler for fiskeri i Vidå vandsystem

  • Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 60 stk. laks delt i 2 grupper: 30 stk. på 73 cm eller derunder og 30 stk. over 73 cm i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1 nævnte områder (primært laksevand A).
  • Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 2, nævnte områder i Vidå vandsystem (øvrig laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet.

Vær opmærksom på, at man lokalt kan have regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Vidå vandsystem i 2024

Fangsten af laks i 2023 var på et lavere niveau end i 2022. Andelen af grilse i 2023 var lav.

I efteråret 2020 blev opgangen af laks undersøgt i Vidå og den totale opgang af laks estimeret til 574 (293-855) laks. Der var flest laks i Sønderå og færre i Grønå og Arnå.

Bestanden er fra og med 2018 understøttet af udsætninger af ½-års laks finansieret af Fiskeplejen. I 2021 blev alle udsætninger af opdrættede laks imidlertid suspenderet i hele Vidå-systemet i henhold til Fødevarestyrelsens IHN-restriktioner. De ½-års laks, som ikke blev udsat i 2021, blev konverteret til udsætning af 1-års laks i 2022.

I Vidå-systemet er der fortsat en opstemning ved St. Jyndevad, som hindrer, at fisk har fri adgang til mere end 100 km vandløb. Fri passage ved denne opstemning vil være den største enkeltstående forbedring i hele vandsystemet, der kan udføres med henblik på at skabe fremgang for en række fiskearter, herunder snæbel, laks og ørred.

I Vidå-vandsystem har Aabenraa Kommune i 2022 etableret en række brede og lavvandede gydestryg i Grønå, hvor åen er udvidet og er blevet 2-3 gange bredere. Strygene er etableret i forbindelse med fjernelse af 3 spærringer, som var omfattet af krav om indsats i statens vandområdeplan. Sammen med et tidligere gydestryg etableret i Slogså og et i Surbæk, findes der nu i alt 5 brede gydestryg i Vidå-systemet.

Kvoten for 2024 er på et lavere niveau end i 2023, i alt 65 laks. Opgangen er relativt lille, og det er vigtigt at sikre, at der er tilstrækkeligt med gydelaks til at udnytte de tilgængelige gydeområder.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2024

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer: 

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via https://www.vidaa.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.


Tilmeld nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje


https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_vidaa
24 JULI 2024