Laksekvote i Skjern Å i 2022

Lakse kvote ved Skjern Å - Skjern Å ved Sdr. Felding

Laksekvoten i Skjern Å vandsystem er på 400 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 220 laks på 73 cm eller derunder og 175 laks over 73 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, i de i nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Skjern Å vandsystem.
  • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på skjernaasam.dk

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.´

  • I forbindelse med hjemtagning af laks fra Skjern Å-systemet skal der udtages en vævs- og skælprøve fra de hjemtagne laks. Metode og retningslinjer for prøvetagningen er beskrevet her.

    Prøverne indgår i en videnskabelig undersøgelse.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i denne bekendtgørelse - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem

Vær opmærksom på, at man lokalt har regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Skjern Å vandsystem i 2022

Fangsten af laks i 2021 var den laveste siden 2016. Grilseandelen i fangsterne var under middel.

Trods mange initiativer, som burde have øget den naturlige reproduktion, er den forventede fremgang i laksebestanden udeblevet.

Undersøgelser i både 2016 og 2017 viste et lavt smoltudtræk og et stort smolttab. Skarver i Ringkøbing Fjord æder en forholdsvis høj andel (40-50 %), af de udtrækkende laksesmolt. Samtidig har undersøgelser i Skjern Å i 2017 og 2018 vist, at skarvprædation medførte en firdobling af dødeligheden for laks- og ørredungfisk fra oktober til marts. Dette medfører en betydelig reduktion i produktionen af vilde smolt i forhold til tidligere, hvor skarverne ikke i samme grad jagede i gydevandløbene.

Nyere undersøgelser har givet stærke indikationer på, at der i Ringkøbing Fjord, foran slusen i Hvide Sande, sker et betydeligt smolttab og dermed også her sker en reduktion af lakse­bestanden.

Der er stadig et meget stort uudnyttet produktionspotentiale i Skjern Å-systemet. Vurderingen er, at bestanden er nedadgående. Udviklingen i bestanden skal derfor følges nøje og det er planen, at der i 2022 bliver udført en undersøgelse af bestandens størrelse samt at smolttabet ved slusen i Hvide Sande undersøges nærmere.

Bestanden er udfordret af en række faktorer, jævnfør ovenstående, der begrænser produktion og overlevelse af ungfisk og smolt. Det er derfor vigtigt at sikre, at en stor andel af opgangen bidrager til gydebestanden. Omkring halvdelen af de laks, der vandrer op for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.

Hvis laksebestanden i Skjern Å-systemet skal klare sig uden udsætninger, er der et særdeles stort behov for at genskabe faunapassage ved spærringer, så laksen får adgang til flere egnede gyde- og opvækstområder. Her er opstemningerne i Skjern Å-systemet ved MES sø, Rind Å-forvirringen og Juellingsholm særligt vigtige, idet de afskærer fiskene fra fri adgang til meget store og vigtige gyde- og opvækstområder.

Ud fra en samlet biologisk vurdering fastsættes kvoten for 2022 på et lavere niveau end i 2021 til i alt 400 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer gunstig bevaringsstatus og en øget bestandsstørrelse.

Et yderligere fald i bestanden af laks i Skjern Å vil føre til yderligere reduktion af kvoten.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2022

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer:

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via https://skjernaasam.dk/  inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_skjern_aa
5 DECEMBER 2022