Laksekvote i Kongeå i 2023

Laksekvote i Kongeå - Kongeå ved Knagmølle

Laksekvoten i Kongeå vandsystem er på 55 laks.


Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 25 laks på 73 cm eller derunder og 25 laks over 73 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 3 nævnte områder fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Kongeå vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Kongeå vandsystem fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Kongeå vandsystem.
  • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på sydvestjydsk.dk.

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i denne bekendtgørelse - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Kongeå vandsystem i 2023

Fangsterne i 2022 var på niveau med 2021. Grilseandelen er middelstor.

Med henblik på at kunne følge udviklingen i den naturlig reproduktion, er alle udsatte ½-års laks blevet mærket fra og med 2020. I 2021 blev udsætninger øget grundet IHN-restriktioner i nabovandløb.

Genskabelsen af passage ved Jedsted Mølle i 2017 har medført væsentligt forbedrede muligheder for opgang af laks, gydning, opvækst og udtræk af lakse­smolt. Derfor forventes det, at bestanden på længere sigt vil vokse. Denne udvikling er endnu ikke set i forhold til bestand/fangster. Der er fortsat behov for at have mange gydefisk til rådighed i forhold til de udvidede muligheder for reproduktion. På trods af, at man forventer en stigning i bestanden, er Kongeåen i en fase, hvor denne stigning i bestandsstørrelse og fangster først skal være målbar og stabil, før kvoten kan hæves.

I 2022 blev der genskabt fri passage for fisk ved Vejen Store Vandmølle. Fiskene får derved adgang til yderligere ca. 50 kilometer vandløb. Det vil bidrage til, at laksebestanden får genskabt adgang til flere gyde- og opvækstområder.

Ud fra en samlet biologisk vurdering kan kvoten for 2023 fastsættes på samme niveau som i 2022, dvs. i alt 55 laks. Samlet vurderes det, at denne kvote ikke hindrer fremgang i bestanden og således ikke hindrer gunstig bevaringsstatus.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2023

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer: 

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via sydvestjydsk.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_kongeaa
6 DECEMBER 2023