Pukkellaks fanget i danske vandløb i 2017

Sådan ser pukkellaks ud som er fanget i danske vandløb.

Pukkellaks fanget i Storå i 2017

Pukkellaks fanget i Storå i august 2017

Pukkellaks fanget i Storå i 2017

Pukkellaks fanget i Sneum Å i 2017

Pukkellaks fanget i Vidå i august 2017

Pukkellaks fanget i Sæby Å

 

http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/laks/Trusler-mod-laks/Pukkellaks/Pukkellaks-foto
24 MARTS 2019