Stallingens levesteder

Stallingens levesteder.
Stallingen opholder sig gerne nær stryg, hvor der er turbulent strøm og høj fødetilgængelighed, men den spæde yngel foretrækker helt lavt og næsten stillestående vand.

Den danske stalling findes kun naturligt i vestvendte vandløb

Stallingen er en ferskvandsfisk, og dens naturlige udbredelse er i Danmark begrænset til vestvendte vandløb. Den findes over det meste af Europa og flere steder udenfor Europa, hvor den også kan træffes i søer. Læs mere om stallingens udbredelse

Stallingens yngel kræver lavt vand under opvæksten

Stallingens yngel er lille og har dårlige svømmeevner og er derfor et let bytte for mange rovdyr. Områder med gode skjul og lavt vand, der sikrer optimale vækstbetingelser, er derfor vigtige for en god yngeloverlevelse. Læs mere om stallingens opvæksthabitater

Større stallinger foretrækker dybere vand med frisk strøm

Når stallingen bliver større, foretrækker den stærkere strøm og søger mod dybere vand. Her står den gerne på stryg eller i dybe områder. Læs mere om stallingens opholdssteder

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/stalling/levested
24 JULI 2024