Transport og flytning af fisk

Transport af fisk
Transport af fisk skal foregå efter fastsatte regler.

Ved flytning af fisk bør vandet i transportkarrene have samme temperatur, som vandet hvor fiskene kom fra. Iltkoncentrationen skal ligge mellem 70 og 110 % iltmætning.

Fisk, der har spist umiddelbart inden flytningen, kan gylpe foderrester op. Foderrester gør vandet beskidt og kan irritere gællerne på de i forvejen stressede fisk. Fisk, der har spist lige inden transporten, har desuden et stort iltbehov, da det kræver ilt at fordøje fodret.  For at undgå disse problemer, bør fiskene ikke fodres i mindst et døgn før transporten.

Regler for transport af fisk

I 2007 blev der indført nye regler for transport af dyr, herunder også fisk. For langt de fleste foreninger, som udsætter fisk i vandløb og søer, er der kort afstand mellem stedet, hvor fiskene bliver opdrættet, og den lokalitet, hvor fiskene bliver udsat.

Dette betyder, at man blot skal overholde følgende regler, der er gældende for 'Transport af egne fisk i egen bil op til 50 kilometer' og for 'Transport af fisk op til 65 kilometer:

Transport af egne fisk i egen bil op til 50 kilometer skal overholde følgende simple forhold:

 • Det er forbudt at transportere dyr eller lade dem transportere under sådanne forhold, at de kan komme til skade eller blive påført unødig lidelse.
 • Forud for transporten skal alle fornødne foranstaltninger være truffet for at gøre transporttiden så kort som mulig og for at sikre, at dyrenes behov opfyldes under transporten.
 • Dyrene skal være egnede til den planlagte transport.
 • Transportmidlerne skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses.
 • På- og aflæsningsfaciliteterne skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses.
 • De personer, der håndterer dyrene, skal være uddannet eller kvalificeret til dette og udføre deres arbejde uden anvendelse af vold eller andre metoder, der kan påføre dyrene unødig frygt, skader eller lidelser.
 • Transporten skal gennemføres til bestemmelsesstedet uden forsinkelser, og dyrenes velbefindende skal løbende kontrolleres og sikres.
 • Dyrene skal råde over et gulvareal og en ståhøjde, som er passende i forhold til deres størrelse og den planlagte transport.
 • Dyrene skal med passende mellemrum tilbydes vand, foder og hvile af en kvalitet og i mængder, som er passende for deres art og størrelse.

Transporterer man fisk, som enten ikke er ens egne, eller i fremmed mands køretøj, eller egne fisk i eget køretøj mellem 50 - 65 kilometer:

Her gælder regler for kørsel med fisk op til 50 kilometer som beskrevet ovenfor, men samtidig skal man altid medbringe transportdokument og overholde en række generelle regler:

Transport af dyr må kun finde sted, hvis der i transportmidlet medbringes dokumenter, der indeholder følgende oplysninger:

 • Dyrenes oprindelse og ejer.
 • Afgangssted.
 • Afgangsdato og -klokkeslæt.
 • Det planlagte bestemmelsessted.
 • Den planlagte transports forventede varighed.

Transportvirksomheden skal på anmodning forevise dokumenterne for den kompetente myndighed. Nogle af bekendtgørelserne og vejledninger for området er følgende:

 • Rådets Forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr. 
 • Bekendtgørelse nr. 1729 af 21/12/2006 om beskyttelse af dyr under transport.
 • Bekendtgørelse nr. 1728 af 21/12/2006 om uddannelse om transport af dyr.
 • Vejledning nr. 145 af 21/12/2006 om Rådets Forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter mv.

Læs mere om transport af fisk og oplysninger om kurser i transport af fisk

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/fiskeopdraet/transport
24 JULI 2024