Aldersbestemmelse ved hjælp af øresten

Øresten kan bruges til at finde ud af, hvor gammel en fisk er. 

Indsamling af øresten

DTU Aqua indsamler rutinemæssigt fisk fra kommercielle fangster og på videnskabelige togter som en del EU's dataindsamlingsprogram (DCF). Ørestenene tages ud af fiskene og undersøges af eksperter fra to laboratorier på DTU Aqua i henholdsvis Lyngby og Hirtshals, som dagligt arbejder med aldersaflæsning af øresten.

Det er vigtigt at kende fisks alder og tilvækst og aldersfordelingen i en fiskebestand, når forskere skal vurdere, hvor stor bestanden er, og hvor meget af bestanden der kan fiskes bæredygtigt. 

Som årringe i et træ

Øresten vokser i takt med fiskens alder. Når fisken vokser hurtigt, hvilket sker, når vandet er varmere, og der er tilstrækkeligt med føde, dannes der hurtigere tykke lag i ørestenene. I perioder med langsom vækst, bliver lagene derimod tyndere og mere gennemsigtige. 

Disse vækstforskelle i øresten gør, at der dannes henholdsvis ugennemsigtige og gennemsigtige ringe, der svarer til perioder gennem året med vækst og ikke-vækst. De årlige ringe er synlige, når man undersøger ørestenen under et mikroskop. Hos nogle fiskearter skal ørestenene skæres, farves og/eller poleres, før man kan se årringene tydeligt. 

Ved at tælle ringene kan man bestemme, hvor gammel fisken er. Det er ligesom at tælle årringene i træstammer. Bredden på ringene kan derudover bruges til at beregne fiskens årlige vækst og kan vise år med gode og dårlige vækstforhold for fisken.

Dagringe hos fiskeyngel

I øresten fra fiskeyngel kan man også se ringe for hver dag og hver nat og dermed observere, hvor hurtigt de vokser dag for dag (se billederne herunder). 

Forskere kan også anslå, hvornår på året fisken er gydt ved at undersøge bredden på de daglige ringe, der sidder tættest på ørestenens centrum (kerne eller nucleus).

  
På billedet til venstre ses, hvordan øresten fra skrubber (Platichthys flesus) er mere takkede og ujævne end øresten fra rødspætter (Pleuronectes platessa). På begge øresten ses vækstringene tydeligt. Der er her tale om daglige vækstringe hos yngel. Fotos: Elliot J. Brown.

Læs mere

Øresten anvendes også til


Af Elliot J. Brown, Karin Hüssy, Julie Coad Davies og Mette K. Schiønning, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oeresten/aldersbestemmelse
19 JULI 2024