Geddens levesteder


Gedden er afhængig af vegetation og gyder på lavt vand om foråret.

Gedden lever i søer, vandløb og ved kyster med brakvand

Gedden er vidt udbredt i hele Danmark, hvor den lever i både store og små søer samt i de langsomt flydende dele af vores vandløb, hvis der er søer knyttet til vandløbet. Endvidere findes der gedder i mange kystnære områder med brakvand. Læs mere om geddens udbredelse i Danmark.

Gedden er knyttet til områder med vegetation

Geddens absolut foretrukne levested er den del af søen, der har dække af vegetation. Her kan den både finde skjul og føde. Kun de helt store gedder opholder sig dele af året på dybere vand over barbunden. Læs mere om geddens foretrukne levesteder.

For ynglen er det helt lave vand med vegetation afgørende

Geddens yngel er i deres første sommer meget sårbare overfor prædation fra både artsfæller og andre rovfisk. For at undgå at blive ædt er det helt afgørende, at ynglen kan finde standpladser på helt lavt vand med vegetation. I den første måneds tid er en vanddybde på bare 5-10 cm det bedste. Læs mere om geddens yngel.

Vandstanden i søen er vigtig

Søer har naturligt svingende vandstand gennem året. Typisk er vandstanden højest forår/vinter og lavest om sommeren. Det har gedden indrettet sig på og udnytter den naturlige dynamik i sin livscyklus. Læs mere om vandstandens betydning.

Gedden er en hårdfør fisk

Gedden har meget fleksible krav til vandkvaliteten. Den tåler både meget sure og meget basiske omgivelser. Også med hensyn til vandets indhold af ilt er den meget tolerant. Især når vandet er koldt, kan den klare sig med meget lidt ilt. Hvis gedden kan vælge, foretrækker den en temperatur på ca. 23 °C, selv om dens aktivitet falder ved temperaturer over 19 °C og dens vækst er hurtigst ved ca. 25 °C. Læs mere om geddens krav til vandkvaliteten.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/gedde/levested
31 MAJ 2023