Gydeområder for fisk i søer

Det er vigtigt, at der er gydeområder for søens fisk.

Fisk skal kunne gyde deres æg i egnede områder i søer og tilstødende vandløb. For nogle fisk er det vigtigt, at æggene kan klistre sig fast på noget, f.eks. planter. Andre fisk har brug for et fast underlag til deres æg, hvor æggene ikke bliver kvalt af dårlige iltforhold. Nogle arter gyder på lavt vand, og her kan vanddybden være vigtig - især, at dybden ikke ændrer sig ret meget, mens æggene udvikler sig.

Gydeområderne er ofte de samme områder, som fiskenes yngel vokser op i. Mangel på gyde- og opvækstområder kan påvirke bestandens størrelse. 

Vandstandsændringer kan ødelægge æggene

Fisk, der gyder på lavt vand som f.eks. gedder, er afhængig af, at vandstanden ikke svinger om foråret. Faldende vandstand kan udtørre æggene. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om der sker unaturlige vandstandsændringer i søen. Læs mere om kunstige vandstandsændringer her. 

Gydeområder kan man genskabe og pleje

Det er muligt at øge mængden af gydeområder. DTU Aqua har demonstreret, at det er muligt at udplante planter, som var egnede for søens gedder at gyde på. Forsøget blev udført i Sortedamssøen i København, som er speciel, da søens kant er befæstet med beton uden naturlige planter og med forholdsvis stor vanddybde. Læs mere om forsøget her (pdf - 2 mb)

Flere geddeyngel på oversvømmede enge

I den svenske skærgård har man vist, at man kan øge mængden af geddeyngel ved at oversvømme engarealer om foråret. Det lave vand, der hermed bliver skabt på det oversvømmede område, bliver opvarmet hurtigt, og de mange græsser giver perfekte gydeområder for gedderne og senere skjul for det nyklækkede geddeyngel. 

Grangrene som gydeplads

I Tyskland har man vist, at aborrer gyder på udlagte af bundter af grangrene. Søens lavvandede bredzone var påvirket af bølger fra bådtrafik, og de kunstige gran-gydepladser blev derfor placeret på relativt dybt vand. 

Hvad kan jeg selv gøre? 

Inden man selv giver sig i kast med tiltag til at forbedre gydemulighederne for søens fisk, bør man kontakte DTU Aqua for rådgivning. Så kan DTU Aqua vurdere, om det er manglende gydeområder, der er problemet for bestanden. Man skal også huske, at det kræver tilladelse fra naturbeskyttelsesloven at ændre på en sø's tilstand, herunder at ændre på de fysiske forhold. For rådgivning kontakt fiskeplejekonsulent Jan Nielsen  

Mere om pleje af gydeområder

Aborre, Gedde

Fakta om formering og naturlige gydeområder

Aborre, Gedde, Sandart, Karpe, Brasen, Skalle, Ål  

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår ved man, at en fiskeart mangler gydeområder? Se svaret her. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/bedre-levesteder/gydeomraader
18 OKTOBER 2021