Vandkvalitet i søer

Vandkvaliteten har stor betydning for søernes fiskebestande. Søer, der er forurenet med næringsstoffer, har grønt og uklart vand. Det grønne vand skyldes stor tæthed af små planktonalger og lav tæthed af dyreplankton som f.eks. dafnier, der ellers skulle æde planktonalgerne. I grønne søer dominerer små skaller og brasen, og der er kun få store aborrer. Læs mere om næringsstoffer.  

I søer med mange næringsstoffer kan der f.eks. også være så dårlige iltforhold om sommeren, at fiskene ikke trives. Læs mere om iltforhold. 

Hvis vandet er forurenet med andre stoffer, f.eks. giftstoffer, eller har "surt" vand med en lav pH, kan det også påvirke fiskene negativt. Heldigvis er dette en sjældenhed i de danske søer. 

Pleje af vandkvalitet

Ofte skyldes dårlig vandkvalitet tidligere tiders udledning af næringsstoffer. Vandkvaliteten i disse forurenede søer kan ofte blive forbedret ved hjælp af sørestaurering. Er søen meget grøn og uklar om sommeren, kan man gå i dialog med kommunen. Her kan man få svar på, om der er planer for at restaurere søen. I den forbindelse kan man overveje at tilbyde sin frivillige arbejdskraft, da det er en kostbar og arbejdskrævende process at udføre sørestaurering. Læs mere om vandkvalitet og sørestaurering her.  

Hvad kan jeg selv gøre?

Som ejer af en sø kan man selv være med til at undgå, at der ledes næringsstoffer til søen fra dræn og spildevand eller fra kreaturer. Andehold med fodring af ænder eller overdreven forfodring ved fiskeri er også med til at forurene søen med næringsstoffer. Læs mere om andehold

Fakta om levesteder og krav til vandkvalitet

Aborre, Gedde, Sandart, Karpe, Brasen, Skalle, Ål

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er det er problem med andehold? Se svaret her. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/bedre-levesteder/vandkvalitet-i-soer
18 OKTOBER 2021