Ålens levesteder

Åleyngel 
Om foråret vandrer der åleyngel ind i vandløbene fra saltvand. Ynglen er næsten gennemsigtig og kaldes for glasål.

Ål lever i søer, vandløb og kystnære områder

Ål findes i stort set alle danske søer og er en af de mest almindelige fiskearter. Den forekommer også i alle vandløb. 

Mange ål vandrer slet ikke op i ferskvand, men lever i fjorde eller langs kysten. Læs mere om ålens udbredelse.  

De bedste levesteder for ål er vandløb, fjorde og lavvandede, næringsrige søer

Ålen er meget afhængig af, at der er en lang periode med ret høje vandtemperaturer, idet den ikke er aktivt fødesøgende ved temperatur under 10 °C. Derfor er lavvandede, lysåbne søer, damme og fjorde gode steder for ål at vokse sig store hurtigt. Læs mere om, hvordan mange af ålens levesteder er forsvundet. 

Hvor mange ål kan der være i en sø?

Antallet af ål i en sø afhænger af søen og af, hvor let adgang der er fra havet for de små ål. 

Hvis søen er lavvandet og næringsrig (som de fleste danske søer), kan der være en ret tæt ålebestand. I gennemsnit regner man dog med en ret lav produktion af blankål i søer i forhold til i vandløb. Læs mere om bestandstætheder og produktion af ål. 

Ålen kræver ilt og varmt vand

Ålen er en decideret varmtvandsfisk og vokser bedst ved temperaturer omkring 25 °C. Den er meget fleksibel overfor pH og kan leve i både sure og basiske søer. 

Selv om åenl er kendt for at kunne overleve længe på land, kræver den gode iltforhold i vandet. Derfor dør mange ål om vinteren, hvis der er is på vandet. Læs mere om ålens krav til søens vandkemi.   

Ålen vandrer

Som ung lever mange ål i ferskvand, men når ålene bliver voksne/kønsmodne, vandrer de ud til havet og videre mod gydepladsen i Sargassohavet. 

De kan også vandre om vinteren, men her er det for at finde et sted at overvintre. Læs mere om ålens vintervandring.  

Af Michael Ingemann Pedersen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/aal/levested
24 JULI 2024