Vandstand

Vandkraftanlæg med opstemninger er ofte årsag til unormale udsving i søernes vandstand, hvilket forringer fiskenes muligheder for gydning og opvækst af yngel.

Når DTU Aqua skal rådgive om fiskebestanden i en sø, er det vigtigt at kende til, om vandstanden svinger naturligt, eller om vandstanden reguleres. 

I søer med naturligt svingende vandstand er vandstanden typisk lavest i juli-august og højest sidst på vinteren og i det tidlige forår. Disse svingninger er fiskene naturligt tilpasset til at leve med, og fiskene kan til en vis grad ligefrem udnytte, at vandstanden svinger. 

Gedden har brug for lavt vand

Gedden er en art, som kan være meget følsom over for vandstandssvingninger. Gedden foretrækker at gyde på meget lavt vand med vegetation nær bredden, og i nogle tilfælde trækker gedderne ligefrem ind over oversvømmede enge og græsarealer for at gyde. Her kan geddens æg klæbe til vandplanter, og ynglen kan finde både skjul og føde.

Gedden følger vandstanden

Under naturlige forhold vil vandstanden stige i søen om vinteren/foråret og derved skabe masser af gydeområder for gedderne. Det er kritisk for gedden, hvis vandstanden falder lige efter gydningen, og æggene bliver tørlagt og dør. Men normalt falder vandstanden først i løbet af sommeren, og så følger geddeynglen med den faldende vandstand længere ud i søen.  

Manglende gydepladser ved kunstig vandstand

Gedderne kan komme til at mangle egnede gydeområder, hvis vandstanden holdes kunstigt lav, f.eks. for at undgå oversvømmelser af agerjord. Her har bredderne samtidig en tendens til at blive meget skarpt afskårne, og helt lavvandede arealer kan derfor mangle. Det betyder også færre egnede opholdssteder for geddeynglen i søen. 

Er der mistanke om, at en geddebestand er trængt, er det derfor godt at undersøge, om der er kunstige vandstandsændringer i søen. 

Vandstanden kan reguleres efter sommer og vinter flodemål

I nogle søer, hvor vandstanden reguleres i søens afløb, findes der forskelligt flodemål (højest tilladte vandstand) for sommer- og vintervandstand. Flodemålet er som regel lavere om sommeren end om vinteren. 

Hvis den form for regulering praktiseres, er det meget vigtigt, at skiftet til den lave sommervandstand foretages på et tidspunkt, hvor ændringen ikke påvirker søens fisk negativt. Ligeledes skal ændringen foregå så langsomt som muligt, helst over flere uger.  

Vandindvinding og vandkraft kan ændre bredzonen

Vandindvinding til drikkevand eller opstemning af søer ved f.eks vandkraftværker kan også resultere i vandstandsændringer. Søer, hvor vandstanden ændres meget ofte (dagligt), vil miste store dele af den naturlige bredzone inklusiv de planter, der naturligt vokser langs søens bred. Dette bør så vidt muligt undgås. Ændres vandstanden sjældnere (flere gange årligt) men løbende, vil påvirkningerne af bredzonen også være tydelig men dog mindre i omfang.

Ved vandkraftværker er der en produktionsmæssig fordel i at stemme vand op om natten og producere el om dagen (afregningsprisen for el er højere om dagen end om natten). Den form for drift (vekseldrift) bør altid undgås, idet den negative effekt på søens miljø og dyreliv vil være markant.  

Læs mere her om fiskearternes krav til levested og vandmiljø

Aborre, Brasen, Gedde, KarpeSandart, Skalle, Suder, Søørred, Ål 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ved jeg, om der sker regulering af vandstanden i min sø? Se svaret her.
Kan jeg få stoppet eller ændret en vandstandsregulering? Se svaret her.
 

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/viden-om-vandmiljoet-er-vigtig-for-god-fiskepleje/vandstand
24 JULI 2024