Søørredens levesteder

Hald_Soe_ved_Dollerup
Hald Sø ved Dollerup, hvor to gode gydevandløb for søørred løber ud, Dollerup Bæk og Bisballe Bæk.

Søørreden er sjælden i Danmark

Der er ørreder i alle landsdele, hvis der er egnede vandløb med gode gyde- og opvækstområder. 

Derfor vil der normalt være mulighed for at træffe søørreder i de relativt rene, klarvandede søer, der gennemstrømmes af vandløb med ørredbestande. 

Der er f.eks. søørreder i en del jyske søer som Salten Langsø, Mossø, Silkeborg Søerne og Hald Sø i Gudenå-systemet, Glenstrup Sø i Skals Å-systemet, Stubbergård Sø i Karup Å-systemet, og de thylandske søer i Hvidbjerg Å-systemet. På Sjælland er der søørreder i bl.a. Esrum Sø.

Søørreden kan træffes mange steder i en sø

Der er ikke udført danske undersøgelser af søørredens valg af levesteder i søerne. Men bedømt ud fra observationer og fangst ved lystfiskeri må man gå ud fra, at søørreden både opholder sig i det åbne vand og trækker rundt langs søens bredder og skrænter, lige som havørreden gør det langs kysterne. 

Det må også forventes, at søørrederne i varme sommerperioder kan søge hen til køligt vand i søernes tilløb eller på dybere vand i de større søer, hvis søens overfladevand bliver så varmt, at ørrederne ikke trives (over ca. 20 °C). 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.   

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskearter/soeoerred/levested
24 JULI 2024