Søørredens biologi

Soeoerredhan_fra_Gudenaaen_Søørredhan fra Gudenåen, fanget i september et par måneder før gydningen. Hannen er ved at udvikle en kæbekrog, og de blanke sider er ved at blive erstattet af en farvet gydedragt.

Søørreden er en form af vores hjemlige ørred med det latinske navn Salmo trutta

Arten optræder i tre former, nemlig bækørred, søørred og havørred. 

De gyder de samme steder i vandløb, de kan gyde med hinanden, og yngel fra den samme gydning kan både blive til bæk-, sø- og havørred. 

Kønsmodne sø- og havørreder ligner hinanden og kan kendes fra bækørreden på, at de ikke har bækørredens postkasserøde pletter. Sø- og havørreder i gydedragt kan have rustfarvede pletter. 

Ørredens generelle biologi og krav til vandløbenes tilstand er grundigt beskrevet her, og derfor er der i de følgende afsnit fokus på de specielle krav m.m., søørreden stiller til vandmiljøet. 

Levesteder

Søørreden er relativt sjælden i Danmark, idet den både kræver adgang til gode gydevandløb og relativt rene søer. Den lever det meste af sit liv i søerne, men gyder i vandløb lige som bæk- og havørred. 

De små ørreder lever 1-3 år i gydevandløbet, inden de ved en størrelse på 12-15 cm trækker ud i en sø om foråret for at vokse sig store og blive kønsmodne. Læs mere om levesteder.

Alder og vækst

Søørreden vokser relativt hurtigt i søerne, og det tager 1-2 somre for en søørred at nå en længde på 40 cm efter udvandringen fra gydevandløbet.

Der er i 2014 fanget en søørred på 9,4 kilo i en af de store søer i Søhøjlandet syd for Silkeborg. Den sidste er så vidt vides den største søørred, der er fanget i Danmark. Læs mere om alder og vækst.

Formering

Søørreden gyder i søernes tilløb, og ynglen lever i vandløbene 1-3 år, før de udvandrer til søen. Læs mere om formering.

Føde og adfærd

Søørredens fødevalg er dårligt undersøgt. Der foreligger enkelte observationer fra Hald Sø, hvor ørrederne havde ædt forskellige hvirvelløse dyr og enkelte fisk. I Hald Sø fanges der en del søørreder ved tørfluefiskeri fra båd, men søørrederne fanges også på småfisk, blink, spinner og wobler. Søørreden er således altædende.  Læs mere om føde og adfærd.

Miljø

Søørreden er en atypisk rovfisk i de danske søer, idet de fleste rovfisk som gedde og aborre primært gyder i søerne, mens søørreden kun kan gyde i vandløb.

Normalt er søørreden ikke nogen særligt dominerende rovfisk, målt i antal, men forekomsten af en god naturlig søørredbestand viser, at søen og dens tilløb er i en relativt god miljøtilstand. Læs mere om søørredens krav til vandmiljøet i søen og tilløbene.

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.   

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskearter/soeoerred
24 JULI 2024