Søens forbindelse med vandløb

Soeoerred_fanget_i_Hald_Soe_
I enkelte større danske søer, som f.eks. Hald Sø, er der en bestand af søørred, der gyder i søens tilløb.

Nogle søer har forbindelse til et eller flere vandløb. Dermed kan fiskene vandre ind og ud af søen, og det har betydning for hvilke arter, der kan findes i søen. I en nyskabt sø har vandløb også betydning for, at nye arter kan sprede sig til søen. Forbindelsen til vandløbet betyder også, at vandet i søen bliver udskiftet, og at søens vandmiljø bliver påvirket af vandløbet, f.eks. når vandløbene bringer næringsstoffer ind og ud af søen. 

Nogle søer gennemløbes af vandløb med forbindelse til havet. Her kan søen have en betydelig negativ effekt på de vandrefisk som f.eks. ørredsmolt, der vandrer forbi på deres vej fra vandløbet ud i havet og tilbage igen. 

Søens fisk vandrer ud i vandløbet om vinteren

Det har vist sig, at mange søfisk, især skaller og brasener, i stor stil vandrer ud af søen og tilbringer vinteren i tilløb eller afløb. Her samler de sig i tætte stimer i områder, hvor strømmen er svag. 

Det gælder især i lavvandede søer. DTU Aqua har vist, at op mod 80 % af søens skaller kan vandre ud af søen om vinteren. Grunden til, at skallerne vandrer, er, at de kan finde skjul for søens rovfisk og fugle i åen om vinteren.  Det kan have stor betydning for søens miljø, at søfiskene slet ikke opholder sig i søen hele året. Læs mere om sæsonvandringer ind og ud af søer her. 

Nogle søfisk gyder i vandløbet

For nogle fisk, f.eks søørred, er det vigtigt at kunne vandre op i vandløb og finde egnede gydepladser. Derfor kan en sø ikke have en bestand af søørred, uden der er forbindelse til et vandløb. 

Vandrer fra brakvand ind i søen for at gyde

For nogle fisk, f.eks. aborrer og gedder, der lever i saltvand på kysterne, er det vigtigt at kunne vandre ind i søer eller moser for at gyde. Selv i meget små søer eller moser med en lille kanal ud til vandløbet kan der vandre store mængder af brakvandsaborrer op hvert forår. Læs mere om brakvandsaborrer her. 

Vandrende laksefisk kan forsvinde i søerne

Mange vandrefisk som laks, havørred, ål m.m. skal svømme gennem søer, når de foretager deres vandringer mellem fersk- og saltvand. Det sker f.eks, når ørred- og lakseungfisk (smolt) vandrer den lange vej fra vandløbene mod havet. 

Mange undersøgelser har vist, at en del vandrefisk (ofte de fleste) forsvinder i søerne på deres vandring gennem vandløbet. Det skyldes enten, at de ikke kan finde vej gennem søerne i den periode, hvor de skal vandre, eller at de bliver ædt af rovfisk og fugle i søerne. 

Nye søer på vandløb skaber problemer

Mange søer er menneskeskabte, og dødeligheden af ørreder og laks, som vandrer gennem en sø, kan være så stort, at man kan risikere at ødelægge de naturlige bestande af vandløbsfisk ved anlæg af nye søer. 

I de senere år er der skabt en del nye søer i vandsystemer med det formål at forbedre vandmiljøet ved at rense vandet for kvælstof. Men en del af disse søer har vist sig at skabe store problemer og medføre store dødeligheder for vandrefiskene. Problematikken bør derfor overvejes nøje, inden man evt. beslutter at anlægge nye søer.  Læs mere om nyskabte søer og vandrefisk. 

Læs mere her om fiskearternes krav til levested og vandmiljø

Aborre, Brasen, Gedde, KarpeSandart, Skalle, Suder, Søørred, Ål

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/viden-om-vandmiljoet-er-vigtig-for-god-fiskepleje/soens-forbindelse-med-vandloeb
24 JULI 2024