Genudsætning

Genudsætning af fangne fisk indgår i mange former for fiskeriregulering. F.eks er det nødvendigt at genudsætte fisk, hvis man indfører fangstvindue, begrænser antallet af hjemtagne fisk eller indfører frivillig fredning. 

En genudsætning giver kun mening, hvis fisken overlever. Hver gang, en fisk kommer på krogen og skal håndteres, bliver fisken udsat for en unaturlig påvirkning. Det handler om, at denne påvirkning er så lille som mulig, så fisken hurtigt kommer til kræfter igen. Derfor bør alle genudsætninger ske så skånsomt som muligt. DTU Aqua har en række råd til, hvordan man laver en skånsom genudsætning. Læs om gode råd om skånsom genudsætning her. 

Overlevelse efter genudsætning afhænger af flere forhold

Flere forhold afgør, om fisk overlever at blive genudsat; herunder vandtemperatur, fiskearten, hvor dybt fisken er kroget, hvor længe fighten varer, hvordan fisken bliver håndteret efter fangsten og ikke mindst, hvor længe fisken er ude af vandet. 

Nogle arter er følsomme overfor genudsætning

Gedden er en af de fiskearter, som oftest bliver genudsat. Gedden er ganske robust og overlever oftest en korrekt genudsætning. Ørreden er en anden art, som ofte genudsættes, og den kan være følsom over for genudsætning. Der er færre erfaringer med overlevelsen af genudsatte sandarter og aborrer. Specimen-fiskere efter karpefisk genudsætter også fiskene, men ud over karpen, som så vidt vides er robust overfor genudsætning, er erfaringerne meget få. 

Du kan læse mere om flere gode råd til genudsætninger her. Du kan også læse mere om genudsætning i en række populærvidenskabelige artikler fra DTU Aqua:

Genudsætning er også et spørgsmål om etik

Der er mange holdninger til genudsætninger. Sker genudsætning i forbindelse med fangst af undermålsfisk, er de fleste enige om, at det er den eneste løsning og derfor en god ide. Sker genudsætning som et bevidst valg fra sportsfiskerens side, f.eks for at sikre et fortsat fiskeri efter store individer, er der forskellige meninger. Nogle finder det forkert, at man fanger fisk for sin fornøjelses skyld - mens andre mener, at genudsætninger medvirker til at sikre en naturlig størrelsesfordeling blandt individerne i bestanden, og samtidig kan man pleje og fastholde et efterspurgt fiskeri.

Modstandere af genudsætning er blandt andet bekymret for, om fiskene føler smerte, om fisken overlever, eller om der sker adfærdsmæssige ændringer hos fisken, som kan få betydning for dens overlevelse. DTU Aqua har ved hjælp af avanceret teknologi overvåget adfærden hos gedder i en mindre dansk sø. Her sammenlignede vi blandt andet adfærden hos gedder, som netop var blevet fanget og genudsat, med gedder, som ikke havde været udsat for dette. Undersøgelsen viste, at genudsatte gedder generelt havde en lavere aktivitet end "normale" gedder de første to døgn, hvilket peger på, at genudsætninger påvirker adfærden. Hvorvidt dette på sigt resulterer i en overdødelighed er næppe sandsynligt. Der var ingen forøget dødelighed blandt de gedder, som var blevet fanget og genudsat, og nogle blev endog fanget og genudsat flere gange. 

Ofte stillede spørgsmål

Betyder agntype og krogens placering noget for fiskens chance for at overleve en genudsætning? Se svaret her.
Skal man klippe linen, hvis fisken er kroget dybt? Se svaret her.
Hvorfor skal man minimere den tid, fisken er ude af vandet? Se svaret her.
Hvorfor skal man passe på fiskens slimlag? Se svaret her.
Kan man veje en fisk og alligevel lave skånsom genudsætning? Se svaret her.
Kan man tage et billede af fisken og alligevel lave skånsom genudsætning? Se svaret her.
Er de store fisk mere værdifulde end små fisk? Se svaret her. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/fiskerireguleringer/genudsaetning
18 JULI 2024