Smoltvindue hos danske havørredstammer

For at få det optimale udbytte af udsætningen af smolt er det vigtigt at sætte fisken ud på det tidspunkt, hvor den er fuldt smoltificeret og dermed klar til livet i saltvand. Denne periode kaldes også smoltvinduet.

Igennem to projekter støttet af Handlingsplanen for Fiskeplejen har Syddansk Universitetscenter og DTU Aqua undersøgt smoltifikationen hos udvalgte danske opdrætsstammer af havørred.

Undersøgelserne blev udført på forskellige dambrug i perioden februar-juni 1997. Der blev foretaget saltvandstests med 2-3 ugers mellemrum på de 1-års (og 2-års) ørreder, der skulle benyttes til smoltudsætning det pågældende år.

Dambrugerne overførte på aftalte tidspunkter 10 ørreder af repræsentativ størrelse og blankhed til et saltvandskar. Et døgn senere blev fiskene aflivet, og der blev taget blodprøver og muskelprøver. Et gællestykke blev desuden undersøgt for mængden af 'saltpumpe' (enzymet Na+, K+-ATPase). For at have et sammenligningsgrundlag blev der også taget prøver fra ørreder, som stadig var i ferskvandsdammene.

Forsøgene viste, at:

  • Evnen til at klare saltvandstesten udviklede sig i en periode i foråret hos alle undersøgte ørredstammer. Samtidig steg mængden af saltpumper i gællerne.
  • Varigheden og intensiteten af 'smoltvinduet' varierede mellem forskellige ørredstammer. Fælles for næsten alle ørreder var dog, at de begyndte at miste saltvandstolerance allerede i april, i takt med at mængden af saltpumper i gællerne faldt. Denne afsmoltifikation foregik i løbet af kun 14 dage, uden at fiskene mistede deres blankhed.
  • Når ørrederne var begyndt at afsmoltifisere, blev de så stressede af saltvandet, at de ikke ville kunne overleve på længere sigt. Hvis mundingsudsætninger bliver foretaget, når saltpumpemængden er aftagende, må man derfor forvente et dårligt udsætningsresultat som følge af forøget dødelighed blandt de udsatte smolt.

Smoltvinduet
'Smoltvinduet' kaldes perioden, hvor fiskene kan tåle saltvand.

Undersøgelse af udsætning i saltvand

I 1998 undersøgte biologerne udsætningstidspunktets betydning for overlevelse og vækst hos ørredsmolt, som udsættes direkte i saltvand.

Opdrætsørreder blev udsat direkte i saltvand i februar, april og juni på Syddansk Universitetscenters marine station i Kerteminde.

Saltvand blev pumpet direkte fra fjorden ind i karrene, så saltstyrken varierede naturligt som ude i fjorden. Ørrederne blev fodret dagligt, og væksten og overlevelsen af de forskellige udsætningsgrupper blev løbende undersøgt frem til september.

Det viste sig, at ørreder udsat i havet i februar og april havde en langt højere overlevelse og bedre vækst end ørreder, udsat i juni.

Af Steffen Madsen og Christian Nielsen, Syddansk Universitet.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oerred/smolt/smoltvindue_danske_orreder
28 SEPTEMBER 2021