Kannibal-ørreder

Undersøgelse har vist, at jo flere yngel, der er pr. kvadratmeter, jo flere yngel vil ende deres dage i maven på en større ørred. Det største udbytte af yngeludsætninger får man derfor ved at sprede ynglen over længere strækninger.

Ørredyngel kan nemt blive ædt af større fisk
Ørredynglen blive ofte ædt af både artsfælder og andre arter.

Hvert år bliver der i Danmark udsat omkring 1,5 millioner stk. ørredyngel. Udsætning af et stort antal yngel på et lille område kan, stik imod hensigten, betyde at udsætningerne er spildte.

Hvis et stort antal yngel for eksempel udsættes ved en vejbro, vil udbyttet med stor sandsynlighed blive dårligt. Derved er det store arbejde, der er gået forud med at producere ynglen, herunder elektrofiske efter vildfisk, strygning af moderfisk, pasning af æg og fodre yngel også spildt. Derfor skal man fordele ynglen over længere strækninger. Præcis hvordan er beskrevet for hver enkelt udsætningsposition i de udsætningsplaner, der årligt bliver lavet af DTU Aqua.

I en undersøgelse i danske vandløb fandt man, at ved en tæthed af yngel på 7-8 stk. pr. kvadratmeter havde op til 25 % af de ældre ørreder yngel i maven. Omregnet til dødelighed svarer det til, at 8 % af de yngel, der dør hver dag, dør på grund af kannibalisme fra ældre ørreder.

Dødeligheden som følge af kannibalisme kunne dog være væsentlig højere. I et andet tilfælde viste det sig, at kannibalisme fra ældre ørreder kunne forklare op til 42 % af den daglige dødelighed hos ørredynglen. De mindste ørreder, som havde spist yngel målte 5,5 centimeter. Det vil sige, at når ørreden er blot 1 år gammel, er den i stand til at æde sine mindre artsfæller.

Når lystfiskerforeningerne i april måned udsætter ørred er det ofte mangel på frivillige, der gør, at fiskene ikke bliver spredt som beskrevet i udsætningsplanen. Du kan derfor gør en stor indsats for ørredbestanden ved aktivt at deltage i arbejdet med at udsætte ørredyngel.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oerred/opvaekst/kannibalisme_oerred
27 SEPTEMBER 2021