Pukkellaks fanget i danske vandløb i 2017

Sådan ser pukkellaks ud som er fanget i danske vandløb.

Pukkellaks fanget i Storå i 2017

Pukkellaks fanget i Storå i august 2017

Pukkellaks fanget i Storå i 2017

Pukkellaks fanget i Sneum Å i 2017

Pukkellaks fanget i Vidå i august 2017

Pukkellaks fanget i Sæby Å

 

http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/trusler-mod-laks/pukkellaks/pukkellaks-foto
21 JANUAR 2019