Pukkellaks fanget i Storå i august 2017

Pukkellaksen trækker ind i danske vandløb

Pukkellaks er fanget i flere vestjyske vandløb herunder Storå, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å og Vidå samt i Uggerby Å og i Sæby Å som udmunder i hhv. Skagerrak og Kattegat. Fangsterne er gjort i juli/august og er meget usædvanlige. Der har ikke tidligere været indrapporteret pukkellaks i så mange danske vandløb.

Ifølge ”Atlas over Danske Ferskvandsfisk” er der tidligere kun fanget to eksemplarer, som er artsbestemt med sikkerhed, i hhv. Vejle Fjord (1976) og Ribe Å (2007). Fænomenet er udbredt i andre nordatlantiske lande herunder Norge, som også i år har haft rekordforekomst af pukkellaks i deres elve. 

Det er således meget usædvanligt, at der i år er observeret så mange pukkellaks sammenholdt med tidligere år.

Med den nuværende viden er det vurderet, at årsagen til den forholdsvise store forekomst af pukkellaks i blandt andet Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Frankrig og Danmark er, at der er tale om en stor årgang og at der dermed er større sandsynlighed for, at der bliver observeret strejfere i vandløb, hvor pukkellaksen normalt ikke forekommer.  

Året 2007 blev ligeledes vurderet til at frembyde en relativ stor årgang og der blev også fundet en højere forekomst af pukkellaks i Norge end tidligere. I Danmark blev der i 2007, som nævnt, fanget en enkelt pukkellaks i Ribe Å.

Pukkellaks fangster i Danmark 2017

Kortet viser de vandløb, hvor der er i juli 2017 er fanget pukkellaks - det er vandløbene Storå, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Vidå samt i Sæby Å og Uggerby Å som udmunder i hhv. Kattegat og Skagerrak. Desuden er der vist fangst på kysten. Opdateret 07. november, 2017.

Et internationalt team af forskere samarbejder derfor om at indsamle viden omkring de pukkellaks, der bliver observeret i vandløbene i Norge, Skotland, Irland, England og Danmark.  

I perioden 1956-1983 blev der første gang udsat pukkellaks i floder i det Nordvestlige Rusland, bl.a. på Kola-halvøen. Der er konstateret et udtræk af yngel fra pukkellaks i de norske elve Neiden og Vestre Jakobselv, som begge er elve tæt på grænsen til Rusland. I år har der været rekordmange indrapporteringer af pukkellaks i de elve, der udmunder på Norges vestkyst samt i nogle af de større vestjyske vandløb og disse laks stammer sandsynligvis fra ovenstående udsætninger, men det er ikke endelig dokumenteret.  

Hvordan kender man en pukkellaks - her er fotos af pukkellaks fanget i danske vandløb i 2017

Mange er interesserede i pukkellaksens betydning for de fiskebestande, der naturligt lever i vandløbene. 

Hvordan kan man kende en pukkellaks?
Pukkellaks har flere kendetegn, som gør den nem at genkende. Den kendes især på den plettede hale og at den er sort inde i munden på tungen og gummen samt den grønlige gydedragt. Hanner i gydedragt får en pukkel på ryggen.

Pukkellaks. Foto: Kim Andre S. Herstad

Pukkellaks har tydelige sorte ovale pletter på halen, små skæl og i munden er både tunge og gumme sort. Foto: Kim Andre S. Herstad.

Kan pukkellaks skabe bestande i danske vandløb? 
Pukkellaks gyder naturligt i Stillehavet, med et udbredelsesområde fra Alaska i nord til Californien i syd. De lever dermed på breddegrader, som også omfatter Danmark, derfor skal man være forsigtig med at konkludere, at der ikke er risiko for, at de kan danne bestande i vandløb i det Atlantiske område, herunder Danmark.  

Hvorfor observerer man mange flere pukkellaks i år? 
De bestande, der er af pukkellaks i Rusland er kendetegnet ved at de gyder i ulige år. Da vi i 2017 har en sådan situation, er det en mulig forklaring på, hvorfor de nu kommer op i danske vandløb. Tillige er 2017-gydebestanden vurderet til at være særlig stor, og fejlvandring til fremmede vandløb må derfor forventes at forekomme med højere hyppighed. 

Kan pukkellaks true oprindelige fisk i vandløbene ved at spise disse fisks føde eller forstyrre deres gydning? 
Ynglen hos pukkellaks vandrer nedstrøms kort efter, at de er kommet frem af gydegruset. Der er dog lidt forskellige observationer, af om dette sker hurtigt eller langsomt. Hvis denne vandring tager lang tid, kan de æde fødeemner, som normalt vil blive ædt af de hjemmehørende fiskearter og derved kan der opstå konkurrence om føden. 

Pukkellaks gyder tidligere end laks og ørred og pukkellaks dør efter gydningen, men der er behov for at undersøge om de dør tidligt eller sent efter gydningen. Hvad de gør i perioden fra gydning og indtil de dør, samt om de døde pukkellaks kan betyde noget for de levende laks og ørreder i vandløbene er spørgsmål som bør belyses yderligere.

Endvidere er det generelt sådan, at yngel fra pukkellaks trækker ned til vandløbenes nedre dele og mundingen, men der har også været observationer, som viser, at de kan leve højere oppe i vandsystemerne og dermed i samme område som både laks og ørred. 

Det er beskrevet, at pukkellaks gyder i de nedre dele af vandsystemerne, men der er også rapportering om pukkellaks i de øvre dele af vandløbene.

Kan pukkellaks parre sig med danske laksestammer og dermed hybridisere? 
Generelt er hybridisering mellem pukkellaks og atlantisk laks lav og vurderingen er, at der er lille sandsynlighed for, at de kan få levedygtigt afkom.  

Kan pukkellaks smitte danske laks med sygdomme?
Hos fisk er der altid en risiko for, at de kan smitte hinanden med sygdomme og parasitter.
Risikoniveauet er for nuværende ukendt omkring overførelse af sygdomme mellem pukkellaks og den danske vildlaks, som tilhører arten atlantisk laks. 

Kan pukkellaksen udkonkurrere den danske laks og ørred?
Der er meget lidt viden om det potentielle økologiske overlap, der er mellem pukkellaks, atlantisk laks og ørred i områder, hvor pukkellaksen er den nye ”indvandrer”. 

Må man fange og hjemtage pukkellaks?
I Danmark er der ikke mindstemål eller fredningstid på pukkellaks og den må derfor fanges efter samme regler som gælder for regnbueørred, som også er en amerikansk art, der ikke er naturligt hjemmehørende i danske vandløb. Vær opmærksom på, at de almindelige regler for fiskeri i de lokale områder stadig gælder.

 

DTU Aqua vil gerne høre fra dig hvis du har fanget en pukkellaks 
Med henblik på at få mere viden om forekomsten af pukkellaks i danske vandløb, vil DTU Aqua gerne have information om fangster af pukkellaks herunder fangststed, dato, længde og vægt. Gerne også en skælprøve og et foto.

Hvis man åbner fisken, vil vi gerne vide, om det er en han- eller hunlaks. Det kan man se på, om den har hhv. hvide sædsække eller rødorange rogn som begge fylder en del i fiskens bug – se nedenstående foto.

Information om pukkellaks skal indsendes til: 

DTU Aqua 
Vejlsøvej 39 
8600 Silkeborg 
Tlf.: 35 88 31 00 

Mail: tik@aqua.dtu.dk

Billederne viser pukkellaks herunder sammenligninger mellem han og hun. Endvidere viser billederne tydeligt hvordan rogn og sædsækker ser ud når de ligger i fiskens bug. Foto: Ness District Salmon Fishery Board
Billederne viser pukkellaks herunder sammenligninger mellem han og hun. Endvidere viser billederne tydeligt hvordan rogn og sædsække ser ud, når de ligger i fiskens bug. Foto:
Ness District Salmon Fishery Board.


 Pukkellaks - Faktaboks

Navn
Pukkellaks hedder på latin Oncorhynchus gorbuscha. I Nordamerika bruges normalt navnene pink salmon eller humpback. Navene hentyder til at laksen er pinkfarvet, når den er i gydedragt, hvor hannerne også udvikler en markant pukkel på ryggen.  

Udseende 
Munden hos pukkellaks er hvid, men gummen og tungen er sort og den har ingen ”tænder” på tungen. Halen hos pukkellaks er dækket af store, sorte ovale prikker. Pukkellaks har i øvrigt meget små skæl i forhold til andre laks af samme størrelse. 

Biologi 
Blandt de mange typer af stillehavslaks er pukkellaksen den mindste af de arter som gyder om efteråret. I Finmarken er der observeret gydning i august-september. I staten Washington i USA gyder pukkellaks kun i ulige år ligesom i den canadiske provins British Columbia og i Rusland, mens der er stammer, som gyder i lige år i Alaska. Gydningen forekommer ofte forholdsvis tæt på havet, og når ynglen er klækket, vandrer ynglen til mundingerne, hvor de lever i nogle måneder, inden de svømmer til havs. De lever to år i havet, inden de vender tilbage til vandløbene for at gyde.  

Alle pukkellaks dør efter gydningen.

Størrelse
Pukkellaksen er den talrigeste og mindste art af stillehavslaks. De pukkellaks der er fanget i Danmark, er under 3 kg.   

Udbredelse
Pukkellaksen findes naturligt på vestkysten af USA fra Alaska i nord til Californien i syd. Desuden findes de i Japan, Korea og på Kamtjatka-halvøen i Rusland.

Læs mere om pukkellaks og klimaændringer

Læs mere om pukkellaks i Vidå

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/trusler-mod-laks/pukkellaks?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2017_08_04_Nyhedsbrev
18 OKTOBER 2021