Forbedring af levesteder for skalle

Skallen er sjældent begrænset af manglende gydeområder. Til gengæld fortæller skallebestandens sammensætning meget om søens miljøtilstand. 

Generelt vil man i søer med uklart vand kunne finde rigtig mange små skaller, mens der er færre, men til gengæld større skaller i klarvandede søer. Det skyldes, at fødekonkurrencen mellem skallerne er stor i uklare søer. 

Jo mere klarvandet søen er, jo større er skallernes gennemsnitsstørrelse. Ønsker man at fange store skaller, vil chancerne derfor normalt være størst i klarvandede søer. 

Kan man selv gøre noget?

Man laver aldrig indgreb i en sø for at tilgodese skallebestanden pga. den negative effekt de små skaller har for søens miljø. Men det er sandsynligt, at en succesfuld sørestaurering vil resultere i en bestand af færre og større skaller.  Man kan normalt ikke selv restaurere en sø, det er en opgave for myndighederne. Læs mere om sørestaurering her.     

Gå i dialog med myndighederne

Sportsfiskerens rolle kunne være at gøre myndighederne opmærksom på, at en given sø har næringsstof-problemer samt evt. medvirke til, at der indsamles informationer, som kan dokumentere problemets omfang. Det kunne være via vandmiljøagent-ordningen, hvor vandets klarhed overvåges. Læs mere om at blive vandmiljøagent her. 

Tilbyd arbejdskraft

En anden rolle for sportsfiskerne kan være at tilbyde arbejdskraft for den myndighed (ofte kommunen), som overvejer sørestaurering i en given sø. Sørestaurering er nemlig ofte meget arbejdstung og dermed en forholdsvis dyr metode. Frivillig arbejdskraft kan derfor være en hjælp. 

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har hørt, at biomanipulation ødelægger karpefiskeriet i søerne. Er det rigtigt? Se svaret her. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-skalle/forbedring-af-levesteder
28 MAJ 2024