Vandplanter

Vandplanter_er_vigtige_for_miljoeet_
Vandplanter er vigtige for fiskene og søens miljøtilstand.

Vandplanter er vigtige for søens miljøtilstand og dermed også for søens fiskepleje. Søens vandplanter kan nemlig have stor betydning for fiskebestandens sammensætning.

Fiskene bruger vandplanterne som skjul og som gyde- og opvækstområder. Samtidig findes der masser af føde til fiskene her. Vandplanter kan både være undervandsplanter med blade under vandet, åkander eller rørskov. Især undervandsplanterne er vigtige.

Vandplanter er vigtige for miljøet

Vandplanter er vigtige for søens miljø. Planterne er gode som skjulesteder for både fisk og de dyr, fiskene lever af. Samtidig optager de næringsstoffer fra vandet, så der er mindre næring til algerne. Dermed bliver vandet mere klart.  Planternes rødder er desuden med til at holde på bundmaterialet, så det ikke hvirvler op og gør vandet uklart. 

Vandplanter har brug for lys for at kunne vokse. I de uklare søer er der derfor ikke mange vandplanter, fordi sollyset ikke trænger ned til planterne.

Undervandsplanter er de vigtigste

I søer findes der tre typer vandplanter 1) vandplanter, der vokser ud af vandet, f.eks tagrør og dunhammer 2) vandplanter, der flyder på vandoverfladen, f.eks åkander og 3) undervandsplanter, der kun vokser under vandet, f.eks vandaks, vandpest eller lobelia. Alle vandplanter har betydning for fiskene, men undervandsplanter er de vigtigste, og de forsvinder, når vandet bliver uklart. Især aborren og geddeynglen har gavn af undervandsplanter. 

Vandplanter bruges som skjulested

De fleste fisk har brug for at kunne skjule sig i forskellige faser af deres liv. Det er f.eks. vigtigt med skjul, når fiskeynglen lige er klækket og nemt kan blive ædt af andre fisk. Senere i livet kan det stadig være vigtigt med skjul for de fisk, der er bytte for rovfisk. Nogle rovfisk har selv brug for at stå i skjul, før de angriber et bytte. Vandplanternes udformning og tætheder kan være vigtige for, hvor gode de er som skjul.  

Fiskene gyder på vandplanter

For mange fisk er det vigtigt, at æggene kan klistre sig fast på planter. Det betyder nemlig, at æggene kan hænge oppe i vandsøjlen og få nok ilt, mens de udvikler sig. Det gælder f.eks for gedden, hvis æg hænger enkeltvis på planten. 

For flere arter har de nyklækkede larver også brug for planter at klæbe sig til i de første dage, indtil blommesækken er brugt op, og larven er i stand til at svømme frit og tage føde til sig. Hundestejlen er helt speciel, den bruger vandplanternes blade til at bygge en rede, når den gyder. 

Vandplanter som fødegrundlag

Enkelte fisk kan æde friske vandplanter, som f.eks. græskarper der kan æde store mængder. Vandplanterne er også levested for mange smådyr, som fiskene kan æde, f.eks. dafnier og andre dyreplankton samt snegle, tanglopper, guldsmedelarver, biller og vandbænkebidere.  

Læs mere her om fiskearternes krav til levested og vandmiljø

Aborre, Brasen, Gedde, KarpeSandart, Skalle, Suder, Søørred, Ål 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan finder jeg ud af, om der er vandplanter i min sø? Se svaret her.  
Hvorfor kommer der ingen undervandsplanter, selv om vandet er blevet klart? Se svaret her.
Min sø har ingen vandplanter, kan jeg selv plante nogle ud? Se svaret her.
Min sø har alt for mange planter, skal jeg udsætte græskarper? Se svaret her. 

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/da/soeer/vandmiljoe-i-soer-generelt-/viden-om-vandmiljoet-er-vigtig-for-god-fiskepleje/vandplanter
23 SEPTEMBER 2023