Regler for udsætning

Tilladelse til udsætning af fisk i søer

Ønsker man at udsætte fisk eller krebs i en sø, skal man som udgangspunkt altid have tilladelse til udsætning. Der gælder tilsvarende regler for udsætninger i vandløb.

Tilladelse til udsætning skal i langt de fleste tilfælde ansøges hos Fiskeristyrelsen, som administrerer fiskeriloven. Det gøres ved at henvende sig til den lokale afdeling af Fiskerikontrollen.

Undtaget herfra er søer, der ikke har til- og afløb og som kun har én lodsejer. Så skal du i stedet ansøge om tilladelse efter naturbeskyttelseslovens §3, som administreres af kommunerne. Hvis søen er under 100m2, ikke har til- og afløb og kun én lodsejer, behøver du ikke søge.

Man skal som udgangspunkt altid sørge for, at de fisk, der udsættes, er sygdomsfri. Derfor skal Fødevarestyrelsen, der administrerer de veterinære regler, godkende at fisk fra et sted i landet udsættes et andet sted.

Ved udsætning af fremmede arter skal man både ansøge Fiskeristyrelsen (Fiskerikontrollen) og Miljøstyrelsen (efter naturbeskyttelseslovens § 31). Læs mere om fremmede arter her.

Skematisk gennemgang af hvor eller hvornår du skal søge tilladelse:tabel uds.png

* Ifølge fiskerilovens § 63
# Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3

Hvis du ikke selv er lodsejer ved den sø, du gerne vil udsætte fisk i, skal du have sikret dig, at alle lodsejere har accepteret det, du søger om.

Husk i øvrigt at flytning af fisk fra en sø til en anden også er en udsætning i lovens forstand. Læs mere om flytning af fisk.

Hertil sendes ansøgning til Fiskerikontrollen
Hertil sendes ansøgning til Miljøstyrelsen
Her kontaktes Fødevarestyrelsen
Læs mere om lovgrundlaget

Behandling af ansøgninger

For at Fiskeristyrelsen (Fiskerikontrollen) kan behandle en ansøgning, bør der altid foreligge oplysninger om art samt hvor, hvornår og hvor mange og hvor store fisk, man ønsker at udsætte.

Fiskeristyrelsen sender i langt de fleste tilfælde ansøgningen til høring hos DTU Aqua. Ved vurdering af en ansøgning om tilladelse til udsætning af fisk vil DTU Aqua bl.a. lægge vægt på:

  • Om arten er naturligt hjemmehørende på udsætningslokaliteten
  • Om udsætningen kan få en effekt på den genetiske struktur i en eventuel nuværende bestand af samme art.
  • Hvilken effekt udsætningen vurderes at få på miljøtilstanden og den øvrige fiskebestand på udsætningslokaliteten. Udsætninger med det formål at forbedre miljøtilstanden på udsætningslokaliteten, vurderes generelt positivt.
  • Mulighed/risiko for, at de udsatte fisk spredes til tilstødende vandområder

Hvis du får støtte fra fisketegnsmidlerne

Hvis man har fået tilsagn om tilskud til udsætning af fisk eller krebs fra fisketegnsmidlerne, gælder dette tilsagn samtidig som tilladelse efter fiskeriloven. Det skyldes, at udsætningen således indgår i en samlet plan, der er godkendt af Fiskeristyrelsen.

De udsatte fisk skal være sygdomsfri, derfor skal man også have accept fra Fødevarestyrelsen, inden man udsætter fisk. Læs mere om tilskud til udsætninger.

Flytning af fisk kræver også tilladelse

Hvis du skal flytte fisk, kræver det tilladelse fra Fødevarestyrelsen, som overvåger udbredelsen af fiskesygdomme og har en opdateret liste over steder, hvor en række sygdomme er konstateret. Det er vigtigt at være opmærksom på, når man flytter fisk fra et sted til et andet. Læs mere om flytning af fisk.  

Regler for transport af fisk

I 2007 blev der indført nye regler for transport af dyr, herunder også fisk. Reglerne har til formål at undgå sygdomssmitte ved transport og udsætning. Læs mere om transport af fisk. 

Fremmede arter

Der findes en positivliste over de arter af ferskvandsfisk, der betragtes som naturligt hjemmehørende i Danmark. Udsætning af arter, der ikke er omfattet af positivlisten, kræver både en tilladelse efter fiskeriloven og en særskilt tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 31, der omhandler udsætning af artsfremmede dyr i den danske natur. Se positivlisten her.  

Lovgrundlag

Fiskerilovens § 63 siger, at der altid skal søges om tilladelse til udsætning af fisk i Danmark, med mindre udsætningen følger en af ministeren udarbejdet eller godkendt plan, eller der er afsagt kendelse herom af en landvæsensret. 

Kontakt til Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen
email@fvst.dk

Kontakt fødevarestyrelsen

 

I Vejle ligger Veterinærafdeling Syd, der tager sig af alt med fisk og dambrug.

Af Lene Jacobsen og Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer
 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/udsaetning/regler
23 MARTS 2023