Tilskud til udsætning af fisk og krebs i søer

Tilskud til udsætning af fisk

Man kan ansøge om støtte fra fisketegnsmidlerne til udsætning af fisk hos DTU Aqua. For at opnå støtte skal følgende krav være opfyldt:

 • Der skal foreligge en ansøgning fra de fiskeriberettigede.
 • Hvis ansøgeren har lejet fiskeretten, skal lodsejeren være indforstået med udsætningen.
 • Søen skal være på mindst 10 hektar.
 • Udsætningen skal være miljø- og rentabilitetsmæssig forsvarlig.
 • Det kan også være afgørende, om miljømyndighederne accepterer udsætningen.
 • Der må ikke være tale om egentlig ”put & take”-udsætning.
 • Fiskeriet skal være offentligt tilgængeligt, dvs. man skal kunne købe fiskekort.

Ansøgninger

Ansøgningerne skal være DTU Aqua i hænde senest 15. februar og bliver behandlet i løbet at maj måned. Når de udsætningsansvarlige får tilsagn om godkendt bevilling, er det de respektive foreninger, som er ansvarlige for det praktiske, herunder indkøb og udsætning. Indkøb af ål og gedder bliver imidlertid foretaget via central udbudsforretning.

Muligheder for støtte

Der kan gives 100 % tilskud til de udsætninger, som har et rekreativt formål. Udsætninger af ål og krebs, der er erhvervsrelaterede, kan blive støttet med 50 % tilskud, også kaldet ”krone til krone” princippet. Af biologiske årsager bliver der ikke givet tilskud til udsætning af krebs og ål i samme sø, idet ålen kan æde krebs. 

Tilskud til udsætning af krebs

Hos DTU Aqua kan man ansøge om støtte fra fisketegnsmidlerne til udsætning af krebs, hvis nogle forholdsvis simple krav er opfyldt: 

 • Der skal foreligge en ansøgning fra de fiskeriberettigede. Hvis ansøgeren har lejet fiskeretten, skal lodsejeren være indforstået med udsætningen.
 • Den sø, krebsene ønskes udsat i, skal henligge i naturtilstand. Det vil bl.a. sige, at der ikke må ske regulering af vandstanden for at øge bestanden af krebs ud over en naturlig tæthed eller for at gøre fiskeri efter krebsene mere effektivt.
 • Der må ikke ske fodring i søen.

Ansøgninger

Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Ansøgninger, som modtages i perioden fra 1. oktober til 30. april behandles i løbet af maj måned. Fra 1. maj og frem får man svar på sin ansøgning inden for fire uger. Husk at vedlægge kort over søens geografiske placering samt kort, der i detaljer viser søens form og nærmeste omgivelser.

Mulighed for støtte til udsætning af krebs

Lystfiskerforeninger kan opnå 100 % støtte til udsætning, såfremt fiskeriet er tilgængeligt for offentligheden. Private lodsejere kan søge 50 % støtte fra fiskeplejemidlerne efter "krone til krone"- princippet. 

Der gives kun tilskud til udsætning af:

 • Den naturlige danske flodkrebs (Astacus astacus). Ingen andre arter må udsættes såsom signalkrebs og galizisk sumpkrebs. Spørg altid køberen, om det er flodkrebs, du køber.
 • Højst 15 stk. krebseyngel pr. løbende meter bred. Det betyder, at en ansøger, der ønsker at udsætte større (og dyrere) krebs, må udsætte et mindre antal. 
 • Etablering af en krebsebestand. Etableringen kan fordeles over 1, 2 eller 3 år, afhængig af den årlige udsætningsmængde. Eksempelvis 15 stk. yngel pr. løbende meter bred i ét år, eller 5 stk. yngel pr. løbende meter bred pr. år i 3 år.  Får en ansøger bevilget tilskud, skal udsætningerne foretages som aftalt i bevillingsperioden, idet tilsagnet ikke kan forventes at gælde for udsætninger senere end den bevilgede periode. 

Tilladelser til udsætning af fisk og krebs

I søer omfattet af fiskeriloven kan tilsagn om tilskud til udsætning fra Fiskeplejen samtidig betragtes som udsætningstilladelse.

Søer uden til- og afløb er ikke omfattet af fiskerilovens regler om udsætning. I disse tilfælde skal ansøgeren selv søge om tilladelse til udsætning af krebs efter naturbeskyttelsesloven.
Læs mere om tilladelser. 

Af Lene Jacobsen og Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 
https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/udsaetning/tilskud-til-udsaetning
23 MARTS 2023