Forbedring af levesteder for suder

Suderen træffes generelt i mindre lavvandede søer og moser med relativt rent vand og gerne mange vandplanter. Herunder hører dunhammer, åkander såvel som deciderede undervandsplanter. 

Undersøgelser har vist, at jo mere søen er dækket af vandplanter, jo flere sudere vil der typisk være. De mange vandplanter er sandsynligvis vigtige for såvel suderens fødesøgning som gydning. 

Udenlandske erfaringer peger på, at gode sudervande er blevet ødelagte, når vandplanterne er forsvundet, enten som følge af massive karpeudsætninger eller forurening med næringsstoffer, som har gjort vandet uklart og har forårsaget, at vandplanterne er forsvundet.     

Kan man selv gøre noget? 

Er søen eller mosen meget grøn og uklar, kan sørestaurering være en mulighed, men der er endnu ikke eksempler på, at man har restaureret danske søer eller moser for at forbedre suderbestandene. Læs mere om sørestaurering her.

Gå i dialog med myndighederne

Ændres miljøtilstanden i en sø fra uklart vand til klart vand, f.eks gennem biomanipulation, må det forventes, at suderne vil blive større. 

Indgreb, der mindsker tilførslen af næringsstoffer til en sø, samt biomanipulation er primært en opgave for miljømyndigheden. Sportsfiskerens rolle kunne derfor være at gøre myndighederne opmærksom på, at en given sø har næringsstof-problemer samt evt. medvirke til, at der indsamles informationer, som kan dokumentere problemets omfang. Det kunne være via vandmiljøagent-ordningen, hvor vandets klarhed overvåges. 

Læs mere om at blive vandmiljøagent her.  

Tilbyd arbejdskraft

En anden rolle for sportsfiskerne kunne være at tilbyde arbejdskraft for den myndighed (ofte kommunen), som udfører sørestaurering. Sørestaurering er nemlig ofte meget arbejdstung og dermed en forholdsvis dyr metode. Frivillig arbejdskraft kan derfor være en hjælp. 

Af Jan Nielsen, DTU  Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-suder/forbedring-af-levesteder
17 APRIL 2024