Udsætning af sandart

Med én enkelt undtagelse er alle bestande af sandart i Danmark skabt ved udsætning. Derfor er der en del erfaring med udsætning herhjemme, hvor man har forsøgt at skabe nye bestande. 

Etablering af en bestand

Alle udsætninger er foretaget ved at overføre et antal moderfisk fra en eksisterende bestand til den nye sø. Herefter dannes en egentlig bestand ved, at de udsatte fisk formerer sig. Denne metode betyder, at der går mindst 5 og somme tider 8-10 år, før bestanden er blevet så stor, at den kan tåle en fiskerimæssig udnyttelse.

Udsætning kræver altid tilladelse

Det er vigtigt at slå fast, at udsætning af sandart altid kræver en tilladelse. Det gælder, uanset om det sker i søer, hvor der lever sandart i forvejen, eller i en sø, hvor sandart ikke findes. 

Det er som udgangspunkt Fiskeriloven, der regulerer udsætning af sandart. Set i forhold til Naturbeskyttelsesloven betragter man ikke sandarten som naturligt hjemmehørende i Danmark - men når ansøgninger om tilladelse til udsætning bliver behandlet efter fiskeriloven, inddrager man de hensyn, der følger af Naturbeskyttelsesloven. Derfor er det langt fra i alle søer, at udsætning af sandart er foreneligt med de naturbeskyttelsesmæssige hensyn. 

Ingen udsætning i søer med vandrefisk

Et væsentligt argument imod udsætning af sandart er, at man ikke ønsker udsætning af sandart i søer, som vandrende laksefisk skal passere for at gennemføre deres livscyklus. Sandarten er kendt for at æde smolt, og tilstedeværelse af sandart nedsætter de udvandrende smolts overlevelse. 

Samlet set er det derfor i dag sjældent, at myndighederne giver tilladelse til udsætning af sandart. 

Læs mere om tilladelser her. 

Supplerende udsætning anbefales sjældent

Nogle gange sker det, at udsætninger af sandart i søer ikke resulterer i, at der skabes en bestand. I andre søer slår bestanden an, men bliver efter nogle år mindre og mindre. I de tilfælde opstår der ofte ønske om at supplere bestanden med nye udsætninger. 

Det er DTU Aquas erfaring, at supplerende udsætninger sjældent har nogen effekt, fordi den aktuelle sø ganske simpelt ikke egner sig som levested for sandarter. Derfor anbefales supplerende udsætninger kun, hvis der er fundet en konkret årsag til, at sandarterne ikke slår an, og kun efter at årsagen er afhjulpet. 

Ligeledes vil supplerende udsætninger ikke kunne ændre på situationen, hvis en faldende bestand skyldes overfiskeri eller lavpunktet i en naturlig bestandssvingning.   

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.  


https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-sandart/udsaetning
22 JUNI 2021