Forbedring af levesteder for sandart

Søens iltforhold er vigtige

Sandarten stiller meget store krav til vandets iltindhold, faktisk på højde med ørred og laks. Derfor kan dårlige miljøforhold med f.eks. iltsvind være en alvorlig hindring for, at en bestand af sandart kan trives. 

Dårlige iltforhold i søer vil næsten altid hænge sammen med en alt for stor algevækst. Når algerne dør og synker til bunds, bruger forrådnelsesbakterierne en masse ilt til at nedbryde algerne. Den store algevækst skyldes tilførsel af for mange næringsstoffer. Forbedring af iltforholdene vil derfor i høj grad handle om at nedbringe den mængde næringsstoffer, der ender i søen. 

Gydeområder skal findes

Sandarten kræver områder på forholdsvis lavt (2-3 m) vand med hård bund som gydeområde. I søer, hvor bunden udelukkende består af blødt bundmateriale, dvs. mudder, er det muligt, at sandarten kan mangle egnede gydeområder. Her kan en forbedring af gydeforholdene ved at udlægge såkaldte "vaser" på passende vanddybde komme på tale. Vaser er bundter af sammenbundne pilegrene el. lign., som sandarterne kan gyde på. 

Denne form for forbedringer af gydeforholdene er tidligere anvendt i nogle danske søer, men konkrete målinger af effekten findes ikke. DTU Aqua anbefaler derfor kun metoden, hvis konkrete undersøgelser har påvist, at der er mangel på egnede gydeområder i en sø. De naturlige svingninger i bestandsstørrelse, som sandart ofte udviser, må ikke forveksles med, at sandarten ikke har mulighed for at gyde. 

Kan man selv gøre noget?

Forbedring af gydeforholdene ved udlægning af vaser er en opgave, en lokal forening kan varetage efter samråd med miljømyndigheden. Det er muligt, at udlægning af vaser vil kræve en tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Dette bør afklares med kommunen, der også er myndighed på den type tilladelser. 

Som nævnt ovenfor bør udlægning af vaser kun ske efter en vurdering af behovet baseret på konkrete undersøgelser af bestandens gydemuligheder. Kontakt seniorforsker Søren Berg for rådgivning omkring dette.   

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 


https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-sandart/forbedring-af-levesteder
22 JUNI 2021