Forbedring af levesteder for gedde

Mængden af smågedder i en sø hænger bl.a. sammen med udbredelsen af oversvømmede græsarealer og rørskov om foråret. Samtidig er det vigtigt, at der ikke sker voldsomme vandstandsændringer i søen om foråret, når æggene og ynglen er knyttet til søens lave vand. Når gedden bliver større, er planter eller rørskov vigtig, når gedden står på lur efter bytte. 

Gedder findes både i klart og uklart vand

I modsætning til arter som aborre, brasen og skalle hænger antallet af gedder ikke umiddelbart sammen med søens miljøtilstand. Danske undersøgelser har vist, at der normalt er lige mange gedder i uklare søer som i mere klarvandede søer. Kun i ekstremt uklare søer med en meget høj næringsbelastning kan der være en tendens til, at geddebestandene går tilbage. Heldigvis er der kun forholdsvis få af disse søer i Danmark.

Størst gedder i klar vand?

Muligvis er det sådan, at de allerstørste gedder trives bedst i klart vand, men vi har i øjeblikket ingen sikker viden om dette. Det skyldes, at geddebestande oftest er undersøgt ved hjælp af de såkaldte biologiske oversigtsgarn, hvilket har både fordele og ulemper. F.eks. er metoden ikke god til at fange de allerstørste gedder. Her vil sportsfiskeres standardiserede fangstjournaler fra en masse søer sammenholdt med vandets klarhed kunne gøre os meget klogere. 

Kan man forbedre geddens levesteder?

Gedden har brug for lavvandede områder med masser af planter.  I søer uden nogen form for vegetation langs bredden har man med held udplantet græsser og siv, som gedderne kan gyde i. Det blev gjort i en undersøgelse udført at DTU Aqua, og det viste sig desuden, at planterne var et godt opholdssted for geddeynglen. Denne løsning er dog meget dyr. Læs mere om undersøgelsen her. 

DTU Aqua har vist, at man kan skabe ekstra skjul til geddeyngel ved at udlægge grantræer langs søbredden. Undersøgelsen kunne dog ikke demonstrere, om de flere geddeyngel på sigt resulterer i, at søen får flere gedder over 40 cm. 

Findes der ingen lavvandede områder med planter, kan du kontakte DTU Aqua for en diskussion af, hvilke muligheder der findes. Husk at man altid skal søge om tilladelse til at ændre på søens tilstand. Det gælder også, hvis man ønsker at udlægge skjul i søen eller udplante vandplanter. Læs mere om udplantning af vandplanter her.   

Hold øje med vandstandsændringer

Man kan være opmærksom på, om søen har store vandstandsændringer om foråret. Tab af vandstand om foråret kan betyde dårlig overlevelse af æg og yngel. En konstant vandstand året rundt synes heller ikke at være godt for gedder. Læs mere om vandstandsændringer her. 

Oversvømmede områder

Er der mistanke om, at gedderne har svært ved at finde egnede gydeområder, kan man skele til svenske undersøgelser. Her har man oversvømmet græsarealer om foråret og derved skabt nye gyde- og opvækstområder for geddeyngel. De danske erfaringer med dette er minimale, men DTU Aqua giver gerne en vurdering af, om dette tiltag kunne være relevant. 

Vurderes det at kunne være en god ide at forsøge at oversvømme områder omkring søen, vil det kræve, at lodsejerne bliver enige om tiltaget, og at projektet dernæst godkendes af de respektive myndigheder, typisk kommunen. Første skridt er derfor at indlede dialog med lodsejere og myndigheder for at undersøge mulighederne for at oversvømme. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 
https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-gedde/forbedring-af-levesteder
28 NOVEMBER 2021