Fangst af skaller

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

tirsdag 25 apr 23
|

I Søhåndbogen på fiskepleje.dk kan du finde statistikker for den erhvervsmæssige fangst af de mest populære ferskvandsfisk. Statistikkerne er nu blevet opdateret med fangsttal for 2022.

Søhåndbogen på fiskepleje.dk samler viden om miljø, fisk og fiskeri i vore søer. Under menupunktet Fiskeri finder du oplysninger om fiskeri efter en række arter, der primært lever i søer. Der er bl.a. information om reglerne for fiskeri, fx mindstemål og fredningstider, de mest gængse fiskemetoder og statistikker for den erhvervsmæssige fangst af hver enkelt art i fersk- og brakvand.

Data for fiskeri mere end 100 år tilbage i tiden

Fangststatistikkerne findes både i en historisk og en nutidig udgave. De historiske statistikker dækker perioden fra omkring år 1900 til år 2020. De nutidige statistikker viser den årlige fangst af hver art fra 2003 og frem og er netop blevet opdateret med tal for 2022.

Et gennemgående træk ved udviklingen i det kommercielle fiskeri i vores søer i 2022 er, at landingerne af rovfisk og ål har været historisk små i 2022. Det skyldes bl.a., at Naturstyrelsen, der administrerer statens fiskeret i Arresø, med udgangen af 2021 valgte at ophøre med at udbyde erhvervsfiskeriet i søen. Det ses især tydeligt i mængden af sandart og ål, der blev landet i 2022.

Find statistikker for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk

Du finder fangststatistik for arterne:

Foruden ovennævnte arter, er der gennem de sidste 10 år landet meget små mængder (dvs. under 10 kg årligt) af arterne knude, karusse og ørred i det erhvervsmæssige fiskeri.

Data stammer fra DTU Aquas arkiv (historiske fangster) og Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik (fangster fra 2003 og frem).

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Sådan læser du statistikkerne

Fangststatistikkerne er opdelt efter art og findes både i en nutidig og en historisk udgave.

De historiske statistikker dækker perioden fra omkring år 1900 til år 2020 og viser fangsterne som 10-årsgennemsnit.

De nutidige statistikker viser den årlige fangst af hver art fra 2003 og frem. For arter, der fanges i både brakvand og ferskvand, vises fangsterne for hver af de to farvandstyper.

For hver art findes der desuden en tekst, som beskriver særlige trends i det nutidige erhvervsmæssige fiskeri og udvikling i de historiske fangster.

Hvis der er enkelte søer eller farvande, som dominerer fangsten for en bestemt art, vises de også separat eller nævnes i teksten. For ål vises kun grafer for fangsten i ferskvand.

Statistikkerne vises som grafer. For karpe, krebs og suder er der dog så beskedne erhvervsmæssige fangster, at der ikke kan vises grafer, så her beskrives fangsterne kun som tekst.

Data stammer fra DTU Aquas arkiv (historiske fangster) og Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik (fangster fra 2003 og frem). Landingsstatistikken er offentligt tilgængelig her. Det er kun de seneste 10 års statistik, der er tilgængelig på siden.
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=2c5da80f-ec1c-4bba-835f-2b6bab7974bf
24 JUNI 2024