Statistik for erhvervsmæssig fangst af skalle

Der drives ikke målrettet erhvervsfiskeri efter skaller i Danmark, men der landes og sælges en vis mængde som bifangst ved andet fiskeri. Skallerne fanges især i bundgarn, men også i nedgarn i både fersk- og brakvand.

Fra 2003 og frem har fangstmængden svinget mellem 1,3 tons (2009) og 28,9 tons (2019). Fra 2009 og frem har der været en klart stigende udvikling i fangsterne, primært grundet stigende fangst i Ringkøbing Fjord (inkl. Stadil Fjord).

Fangsten fra Ringkøbing Fjord dominerer således statistikken med over 40 % af fangsten i 14 ud af de sidste 17 år; i 2019 blev 89 % (25,7 tons) fanget i Ringkøbing Fjord. I de senere år har Nissum Fjord også bidraget med større fangstmængder, f.eks. 2 tons i 2017.

I forbindelse med restaurering af søer fanges der i enkelte år store mængder skaller. I 2011, 12 og 13 blev der således tilsammen fanget over 14 tons skaller i de to nabosøer Flynder Sø og Stubbegård Sø (hhv. 5,8 - 3,1 - 5,5 tons i de tre år). Opfiskningen af skaller i forbindelse med restaurering har som formål at skabe en bedre balance mellem forskellige fiskearter og dermed forbedre søernes miljøtilstand.

Skalle fangststatistik

Den erhvervsmæssige landing af skalle i Danmark 2003 – 2019. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

 /-/media/Sites/Fiskepleje/Soeer/Fiskeregler_og_fiskeri/Skalle/graf_fangstatistik_skalle_2.ashx

Den erhvervsmæssige fangst af skaller i ferskvand i Danmark 1903 – 2000 vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsen.

I første halvdel af 1900-tallet blev det erhvervsmæssige fiskeri efter skaller drevet mere målrettet end i dag med op til mere end 100 tons årligt. Foruden fangsterne fra ferskvand blev der især fisket større mængder i de vestjyske fjorde. Fangsten blev først i århundredet bl.a. eksporteret til Tyskland, hvor skalle bl.a. blev anvendt som spisefisk. I 1930’erne og 40’erne blev en del af fangsten af og til anvendt som gødning på marker eller som svinefoder.

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år.

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/skalle/statistik
16 MAJ 2021