Statistik for erhvervsmæssig fangst af skalle

Der drives ikke målrettet erhvervsfiskeri efter skaller i Danmark. Men der landes og omsættes en vis mængde som bifangst ved andet fiskeri.
Skallerne fanges især i bundgarn, men også i nedgarn i både fersk- og brakvand. Fra 2003 og frem har fangstmængden svinget mellem 1,3 tons (2009) og 28,9 tons (2019). Fra 2009 og frem har der været en klart stigende udvikling i fangsterne, primært grundet stigende fangst i Ringkøbing Fjord. Fangsten stagnerede dog faldet igen fra 2020 og frem.

Fangsten fra Ringkøbing Fjord dominerer således statistikken med mindst 37 % af fangsten i 19 ud af de sidste 20 år. Fra 2015 og frem er mellem 71 % (2017) og 90 % (2022) fanget i Ringkøbing Fjord. I de senere år har Nissum Fjord også bidraget med større fangstmængder, fx 2 tons i 2017 og 1,7 tons i 2020.

I forbindelse med sørestaurering ved biomanipulation fanges der i enkelte år store mængder i de søer, der bliver restaureret. I 2011, 2012 og 2013 blev der således tilsammen fanget over 14 tons skaller i de to nabosøer Flynder Sø og Stubbegård Sø (hhv. 5,8 - 3,1 - 5,5 tons i de tre år). I disse år udføres der biomanipulation i en del søer, som led i opfyldelse af Vandrammedirektivets krav. Eksempelvis i Hostrup Sø i Sønderjylland, hvor der i 2021 blev opfisket 30 tons fredfisk, hvoraf en stor andel var skaller.

Skalle fangststatistik

Den erhvervsmæssige landing af skalle i Danmark 2003 – 2022 ifølge Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

 Skalle fangststatistik

Den erhvervsmæssige fangst af skaller i ferskvand i Danmark 1903 – 2020 vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsens landingsstatistik.

I første halvdel af 1900-tallet blev det erhvervsmæssige fiskeri efter skaller drevet mere målrettet end i dag med fangst af op til 100 tons årligt. Foruden fangsterne fra ferskvand, blev der især fisket større mængder i de vestjyske fjorde. Fangsten blev først i århundredet bl.a. eksporteret til Tyskland, hvor skalle blev anvendt som spisefisk. I 1930’erne og 40’erne blev en del af fangsten af og til anvendt som gødning på marker eller som svinefoder.
 

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år

Læs mere om skallens biologi

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/skalle/statistik
31 MAJ 2023