Statistik for erhvervsmæssig fangst af brasen

Der drives ikke målrettet erhvervsmæssigt fiskeri efter brasen i Danmark. Den fangst, der landes, sker typisk som bifangst ved andet fiskeri, eksempelvis ved fiskeri med bundgarn.

Siden 2003 har den samlede årlige erhvervsmæssige fangst af brasen svinget mellem 1,1 tons (2010) og 6,6 tons (2019). Foruden fangst i vore søer, landes der mindre mængder af brasen fanget i nogle brakvandsområder, især Ringkøbing Fjord.

I nogle år (især 2004 og 2006) har fangsten i Tissø været dominerende. Dette erhvervsfiskeri ophørte i 2011.

Den store fangst i 2011 (se figuren) skyldes især målrettet opfiskning af 4,3 tons brasen i Flynder Sø. Det skete som led i restaurering af søen og fortsatte i 2012 og 13. Opfiskningen havde som formål at skabe en bedre balance mellem forskellige fiskearter i søen og dermed forbedre de to søers miljøtilstand.

I perioden 2013 til 2018 stammede mere end halvdelen (50 – 80 %) af årets fangst af brasen lidt overraskende fra landinger i de vestjyske fjorde, inkl. Limfjorden.

I 2019 blev der fanget en meget stor mængde – ca. 4,5 tons – brasen i Tystrup Sø.

 Brasen fangststatistik

Den erhvervsmæssige landing af brasen i Danmark 2003 – 2019. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

Brasen fangststatistik

Den erhvervsmæssige fangst af brasen i ferskvand i Danmark 1903 – 2000 vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsen.

Der blev tidligere drevet et mere målrettet erhvervsfiskeri efter brasen. Fangsten blev solgt til konsum lokalt, og – når der var større partier til rådighed – eksporteret til Tyskland. De store fangstmængder i 1980’erne og 90’erne skyldes især fiskeri i forbindelse med sørestaurering.

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år.

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/brasen/statistik
16 MAJ 2021