Statistik for erhvervsmæssig fangst af brasen

Der drives ikke målrettet erhvervsmæssigt fiskeri efter brasen i Danmark. Den fangst, der landes sker typisk som bifangst ved andet fiskeri, eksempelvis ved fiskeri med bundgarn.

Siden 2003 har den samlede årlige fangst svinget mellem ca. 1 tons (2010 og 2021) og 6,6 tons (2019). Foruden fangst i vore søer, landes der mindre mængder af brasen fanget i nogle brakvandsområder, især Ringkøbing Fjord.

I nogle år (især 2004 + 2006) har fangsten i Tissø været dominerende. Dette erhvervsfiskeri ophørte i 2011 og blev genoptaget i 2015.

Den store fangst i 2011 skyldes især målrettet opfiskning af 4,3 tons brasen i Flynder Sø. Opfiskningen i Flynder Sø, der skete som led i sørestaurering, fortsatte i 2012 og 13.

I perioden 2014 til 2018 stammede mere end halvdelen (50 – 80 %) af årets fangst lidt overraskende fra landinger i de vestjyske fjorde (inkl. Limfjorden).

I 2019 er der fanget en meget stor mængde – ca. 4,5 tons – brasen i Tystrup Sø. Også i 2020 og 2022 stammer en væsentlig del af årets fangst fra Tystrup Sø. Foruden Tystrup Sø er der i 2022 fanget brasen i Tissø. Den samlede mængde i 2022 er dog forholdsvis beskeden.

Brasen fangststatistik 

Den erhvervsmæssige landing af brasen i Danmark 2003 – 2022. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

Brasen fangststatistik

Den erhvervsmæssige fangst af brasen i ferskvand i Danmark 1903 – 2020 vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsens landingsstatistik.

Der blev tidligere drevet erhvervsfiskeri efter brasen i mere målrettet form. Fangsten blev dels omsat til konsum lokalt, og når der var større partier til rådighed, eksporteret til Tyskland. I nogle søer var erhvervsfiskeren forpligtiget til at opfiske en vis mængde brasen. De store fangstmængder i 1980’erne og 90’erne skyldtes især fiskeri i forbindelse med sørestaurering ved biomanipulation. Fra 2003 og frem er den form for fangster ikke registret som erhvervsmæssigt fiskeri.
 

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år

Læs mere og brasens biologi

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/brasen/statistik
6 DECEMBER 2023