Statistik for erhvervsmæssig fangst af brasen

Der drives ikke målrettet erhvervsmæssigt fiskeri efter brasen i Danmark. Den fangst, der landes sker typisk som bifangst ved andet fiskeri, eksempelvis ved fiskeri med bundgarn.

Siden 2003 har den samlede årlige fangst svinget mellem ca. 1 tons (2010 og 2021) og 6,6 tons (2019). Foruden fangst i vore søer, landes der mindre mængder af brasen fanget i nogle brakvandsområder, især Ringkøbing Fjord, formentlig primært i Stadil Fjord, hvorfra fangsten registreres sammen med Ringkøbing Fjord.

I nogle år (især 2004 + 2006) har fangsten i Tissø været dominerende. Erhvervsfiskeriet i søen ophørte i 2011 og blev genoptaget i 2015.

Den store fangst i 2011 skyldes især målrettet opfiskning af 4,3 tons brasen i Flynder Sø. Opfiskningen i Flynder Sø, der skete som led i sørestaurering, fortsatte i 2012 og 13.
I perioden 2014 til 2018 stammede mere end halvdelen (50 – 80 %) af årets fangst lidt overraskende fra landinger i de vestjyske fjorde (inkl. Limfjorden).

I 2019 blev der fanget en stor mængde – ca. 4,5 tons – brasen i Tystrup Sø. Også i 2020, 2022 og 2023 stammer en væsentlig del af årets fangst fra Tystrup Sø. Den samlede mængde i 2023 er dog ligesom i 2022 forholdsvis beskeden.

Brasen fangststatistik

Den erhvervsmæssige landing af brasen i Danmark 2003 – 2022. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

Brasen fangststatistik

Den erhvervsmæssige fangst af brasen i ferskvand i Danmark 1903 – 2020 vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsens landingsstatistik.

Der blev tidligere drevet mere målrettet erhvervsfiskeri efter brasen. Fangsten blev dels omsat til konsum lokalt og, når der var større partier til rådighed, eksporteret til Tyskland. I nogle søer var erhvervsfiskeren forpligtiget til at opfiske en vis mængde brasen. De store fangstmængder i 1980’erne og 90’erne skyldes især fiskeri i forbindelse med sørestaurering ved biomanipulation. Fra 2003 og frem, er den form for fangster ikke registret som erhvervsmæssigt fiskeri. Eksempelvis er der i årene 2021-23 opfisket en betydelig mængde brasen i den sønderjyske Hostrup Sø i forbindelse med biomanipulation, som ikke er registreret som erhvervsfangst.

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år

Læs mere og brasens biologi

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.


https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/brasen/statistik
28 MAJ 2024