Statistik for erhvervsmæssig fangst af krebs

Der findes ikke valide statistiske oplysninger om fangst og salg af flodkrebs fra frivand i Danmark.

Flodkrebs

Hovedparten af de friske flodkrebs, der bliver solgt i Danmark, er opdrættet ekstensivt i små søer og damme og går enten som stalddørssalg eller direkte til restauranter. Det samlede salg fra opdræt er i Fiskeristyrelsens statistik for opdræt i Danmark opgivet til at være under 500 kg om året. Det tal er antagelig noget underestimeret, men hvor meget er det ikke muligt at bedømme.

For årene 2018 til 2022 er der indberettet landing af lidt større (200-1000 kg pr. år) mængder af krebs, primært fra Sorø Sø, dog uden angivelse af, hvilken art der er tale om.
 

Signalkrebs

I 2018 tillod Miljøstyrelsen som forsøg, at den invasive signalkrebs blev fanget og solgt erhvervsmæssigt i Danmark. Signalkrebs er omfattet af EU Forordning nr. 1143/2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter. Der gælder derfor meget restriktive regler for, hvad man må og ikke må med signalkrebs, bl.a. må kommerciel udnyttelse kun finde sted, hvis det kan medvirke til artens udryddelse. 

 

Forsøgsordningen blev annulleret i september 2019, idet der dels ikke kunne opnås ordentlig sikkerhed for, at salg og transport af levende signalkrebs foregik på en måde, der ikke medførte yderligere spredning. Samtidig viste ny forskning udført af DTU Aqua i samarbejde med Randers Kommune og Miljøstyrelsen, at traditionelt fiskeri med ruser o.l. ikke kan anvendes som metode til bekæmpelse signalkrebs. Hent rapport, som beskriver udbredelsen af signalkrebs i Alling Å i perioden 2008-2018, hvor man uden held forsøgte at bekæmpe bestanden af signalkrebs ved intensivt fiskeri.

 

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år

Læs mere om krebsens biologi

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs/statistik
12 APRIL 2024