Fangststatistik for krebs

Flodkrebs

Der findes ikke statistiske oplysninger om erhvervsmæssig fangst og salg af flodkrebs fra frivand i Danmark. Hovedparten af de friske flodkrebs, der bliver solgt i Danmark, er opdrættet i små søer og damme og går enten som stalddørssalg eller direkte til restauranter.

 

Det samlede salg af flodkrebs fra opdræt er i Fiskeristyrelsens statistik for opdræt i Danmark opgivet til at være under 500 kg om året. Det tal er antagelig noget underestimeret.

 

For årene 2018 og 2019 er der indberettet erhvervsmæssig landing af 800-1000 kg krebs pr. år, desværre uden angivelse af hvilken art der er tale om.

 

Signalkrebs

I 2018 tillod Miljøstyrelsen som forsøg, at den invasive signalkrebs blev fanget og solgt erhvervsmæssigt i Danmark. Signalkrebs er omfattet af EU Forordning nr. 1143/2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter. Der gælder derfor meget restriktive regler for, hvad man må og ikke må med signalkrebs, bl.a. må kommerciel udnyttelse kun finde sted, hvis det kan medvirke til artens udryddelse.

 

Forsøgsordningen blev annulleret i september 2019, idet der ikke kunne opnås ordentlig sikkerhed for, at salg og transport af levende signalkrebs ikke medførte yderligere spredning. Samtidig viste ny forskning udført af DTU Aqua i samarbejde med Randers Kommune og Miljøstyrelsen, at traditionelt fiskeri med ruser o.l. ikke kan anvendes til at bekæmpe signalkrebs.

 

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs/statistik
7 JULI 2020