Statistik for erhvervsmæssig fangst af gedde

Der drives et mindre erhvervsfiskeri efter gedde i flere af Danmarks søer og fjorde, dels med nedgarn, dels med bundgarn. Siden 2003 har den årlige fangst svinget mellem 7,7 tons (2006) og 18,3 tons (2009).

Gennem perioden 2007 – 2018 skete mellem 50 og 80 % af fangsten i fjord- og brakvandsområder. Farvandene omkring Sydsjælland og øerne samt Ringkøbing Fjord (især Stadil Fjord, som opgøres sammen med Ringkøbing Fjord) er de to vigtigste områder. Fra 2015 og frem er landingerne fra brakvand mere end halveret. Faldet skyldes primært mindre landinger i farvandet omkring Sydsjælland og øer. I 2019 blev der f.eks. landet under 1 ton i dette område.

I 2013 satte den samlede fangst af gedder i ferskvand bundrekord med knap 1,5 tons. Herefter er landingerne vendt tilbage til omtrent samme niveau som i 00’erne (ca. 5 tons årligt i gennemsnit). Blandt de ferskvandssøer, hvor der gennem de seneste år er drevet erhvervsmæssigt fiskeri efter gedder, kan nævnes Arresø, Mossø, Nors Sø, Vester Vandet Sø og Ove Sø. I de sidste 10 år har Vester Vandet Sø bidraget med i gennemsnit ca. halvdelen af landingerne fra ferskvand. Efter tre års fravær optræder Tissø igen i statistikken fra 2015 og frem, de fleste år med 2-2,5 tons. I 2019 bidrog Vester Vandet Sø og Tissø hver med ca. 1/3 af årets landinger. Endvidere blev der landet 1,6 tons fra Tystrup Sø i 2019.

Den erhvervsmæssige fangst af gedder sælges især til eksport, men også til den danske restaurationsbranche. Det er sjældent at se gedde til salg i en fiskeforretning i Danmark.

Gedde fangststatistik 

Den erhvervsmæssige landing af gedde i Danmark 2003 – 2019. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

 

Gedde fangststatistik

Den erhvervsmæssige fangst af gedder i ferskvand i Danmark 1903 – 2000 vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsen. 

Gedden var tidligere betydelig mere værdsat som spisefisk end i dag, hvilket antageligt delvis forklarer den faldende fangst fra 1970’erne og frem.

I samme periode er antallet af aktive erhvervsfiskere på søerne i Danmark også svundet ind. Det skyldes hovedsagelig dårlig økonomi i fiskeriet, især forårsaget af faldende fangster af ål. De faldende fangster af gedde fra ferskvand kan derfor også skyldes, at der efterhånden bliver drevet erhvervsfiskeri på ganske få af vore søer.

Også de erhvervsmæssige landinger af gedder fra brakvand var tidligere meget større end i dag, og fangsten var helt domineret af brakvandsområderne omkring Sydsjælland og øer. Tilbagegangen i landingerne skyldes formentlig, at bestandene af brakvandsgedder i dét område gik stærkt tilbage i første halvdel af 1970’erne. Tilbagegangen begyndte med en såkaldt ”saltslåning” i 1969, hvor vandets saltindhold blev for højt for gedderne i forbindelse med en storm, der pressede vand fra Kattegat ind i Østersøen. Hvorfor geddebestandene ikke kom sig igen efter den hændelse, er der ingen entydig forklaring på.

Læs meget mere om brakvandsgedder i DTU Aqua’s rapport: ”Brakvandsgedder i Danmark – viden og forvaltning” fra 2018

 Gedde fangststatistik

Geddefangster i de danske farvande fraregnet Ringkøbing og Nissum Fjorde siden 1929. Figur fra rapporten ”Brakvandsgedder i Danmark – viden og forvaltning” fra 2018.

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år.

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/gedde/statistik
16 MAJ 2021