Statistik for erhvervsmæssig fangst af sandart

De kommercielle landinger af sandart i Danmark blev i 2022 reduceret markant i forhold til tidligere. Det skyldes primært Naturstyrelsens beslutning om at indstille erhvervsfiskeriet på Arresø, kombineret med beskeden fangst i Tissø.

Det erhvervsmæssige fiskeri efter sandart i Danmark drives primært med nedgarn og i mindre grad med bundgarn. Det er i de senere år sket i et begrænset antal af vores store søer, eksempelvis Arresø, Mossø og indtil 2012 også i Tange Sø. Fra 2015 er der desuden landet sandart fra Tissø samt fra 2019 også fra Sorø Sø og Tystrup Sø. Siden 2003 har fangsten i hele landet svinget betydeligt mellem 2,6 tons (2010) og 101,8 tons (2003), primært grundet udsving i fangsten i Arresø. Med ophøret af fiskeri i Arresø er et nyt historisk lavpunkt på 1,4 tons i hele landet i 2022 nået.

Fangsten har som sagt i mange år været domineret af fiskeriet i Arresø, der i de fleste år har udgjort mellem 70 og 90 % af den samlede årlige fangst i Danmark, i 2021 så meget som 94 %. Fangsten i Arresø satte alletiders rekord i 2003, hvor der blev landet ikke mindre end 91,6 tons sandart fra søen. I årene 2001 – 2004 udviklede der sig i Arresø en usædvanlig stor bestand af sandart bestående af 2 meget stærke årgange, som var basis for de meget store fangster. Også lystfiskerne oplevede rekordfangster i de år. Fra 2005 og frem har bestanden været tilbage på et mere normalt niveau.

I 2015 blev erhvervsfiskeriet på Tissø genoptaget, og der blev landet 5,3 tons sandart fra søen, hvor en stærk årgang var under udvikling på samme måde, som det skete i Arresø i 2003-04. Fangsten i Tissø er fortsat på samme niveau i 2016 og 2017. Efter en mindre fangst i 2018 (2,1 tons) var fangsten i 2019 på niveau med årene 2015-17. Ligesom det skete i Arresø, er fangsten i 2021 på 1,4 tons og i 2022 på 0,6 tons et tegn på, at den nedgang i bestanden, der altid følger, når en stærk årgang bliver ældre, nu er indtrådt.

Sandart er kendt for med mellemrum at have meget markante udsving i bestandsstørrelse, et fænomen, som herhjemme foruden Arresø og Tissø også er dokumenteret i Mossø.

 

Læs mere om den svingende bestandsstørrelse hos sandart.

Sandart fangststatistik

Den erhvervsmæssige fangst af sandart i Danmark 2003 til 2022. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

Den erhvervsmæssige fangst af sandart i Danmark kom først for alvor i gang i 1930’erne, efterhånden som de udsatte bestande slog an. Fra slutningen af 2. verdenskrig og frem til 1980’erne var sandarten den økonomisk næst-vigtigste art i erhvervsfiskeriet på de danske søer, kun overgået i værdi af ål. I de fleste søer med sandart i Danmark var det da også de erhvervsmæssige interesser, der var baggrund for, at bestandene blev etableret ved udsætning. Fiskeriet i Arresø er hovedårsagen til at landingerne af sandart har oplevet et mindre fald end landingerne af arter som aborre og gedde.
 

Sandart fangststatistik 

Den erhvervsmæssige fangst af sandart i ferskvand i Danmark 1903 – 2020, vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsens landingsstatistik.

 

Fangsten afsættes i dag delvis til fiskehandlere og restauranter i Danmark. I år med gode fangster eksporteres der en del sandarter til bl.a. det franske marked.

 

 

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år

Læs mere om sandartens biologi


Af 
Søren BergDTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/sandart/statistik
6 DECEMBER 2023