Iltsvind og varmt vand giver negativ effekt på fiskebestande

Vådområde - død ørred
Der er eksempler på kraftigt iltsvind og fiskedød ved oversvømmelser af ådale om sommeren.

De fleste projekter, hvor man genslynger et vandløb, har ingen negativ effekt. Men det bør altid overvejes, om man kan risikere at introducere iltsvind, øget vandtemperatur og fiskedød efter genslyngning af vandløb, også ved etablering af vådområder.

I områder, hvor terrænet har sat sig pga. dræning, kan der være øget risiko for oversvømmelser om sommeren, hvor vandet er varmt og indeholder mindre ilt. I sommeren 2005 blev der ved oversvømmelser i Lindenborg Ådal i Nordjylland fundet meget lave iltværdier i åen, helt ned til 2 mg ilt pr. liter, hvilket er dødeligt for ørred inden for få minutter. Det menes desuden, at fiskedød i Alling Å på Djursland i juli 2014 skyldtes, at der efter et skybrud og en oversvømmelse løb iltfattigt og varmt vand ud i åen. Oversvømmelsen skyldtes bl.a. meget grøde i åen.

I de enge, hvor der har været store sætninger og grødevækst, kan der således forekomme oversvømmelser om sommeren. Det kan skabe problemer med øget vandtemperatur og iltsvind. Grødeskæring med en deraf følgende lavere vandstand kan måske reducere risikoen for iltsvind, men det kan samtidig betyde en forringelse af åens miljøtilstand.

 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/restaurering/vaadomraade/Genslyngede-vandloeb-i-vaadomraade/vaadomraade-negativ-effekt-paa-fiskebestande
25 SEPTEMBER 2021