Vandråd

Vandråd og kommuner kan hente data og vejledning om vandløb og fiskebestande hos DTU Aqua

Vandråd og kommuner over hele landet skal i 2017 drøfte, hvordan man skal prioritere miljøindsatsen i vandløbene frem til 2021. DTU Aqua har samlet data, vejledninger og film, som kan bruges i arbejdet med at forbedre fiskebestandene.

De lokale vandråd over hele landet, skal drøfte, hvordan miljøindsatsen i vandløbene skal prioriteres. Vandrådene består af en række organisationer og foreninger, herunder landbrugsorganisationer, Naturfredningsforeningen og Sportsfiskerforbundet.  

Vandråd og kommuner skal nu i gang med at udarbejde forslag til, hvor der skal laves en miljøforbedrende indsats, og hvad der konkret kan gøres for at nå miljømålene for de enkelte vandløb.

For at inspirere vandråd, kommuner m.fl. stiller DTU Aqua data om vandløb og fiskebestande til rådighed, og vi har udarbejdet vejledninger og film om, hvordan man bedst genskaber naturlige forhold i vandløbene og dermed skaber grundlaget for naturlige fiskebestande.

Vandrådene kan på ørredkortet se miljøtilstanden i danske vandløb

En god, naturlig fiskebestand findes kun i vandløb med relativt rent vand og et varieret dyre- og planteliv. En naturlig fiskebestand viser derfor, at et vandløb har det godt.

Ørred lever naturligt i mange små og store vandløb landet over, hvor der er, eller har været naturlige stryg med gruset og stenet bund. Derfor har Miljøstyrelsen udpeget ørreden som en indikator for vandløbs økologiske tilstand i de vandløb, hvor ørreden naturligt hører hjemme.

DTU Aqua samler data fra alle sine mange undersøgelser af fiskebestandene i vandløbene i det elektroniske ”Ørredkort”. Ørredkortet viser, at der er gode, naturlige bestande af yngel mange steder, også i de små bække. Farven på kortets symboler viser størrelsen på bestanden af ørred- og lakseyngel. 29 % af de undersøgte strækninger lever op til kravene for god økologisk tilstand i statens vandområdeplaner, og fiskebestandene kan forbedres mange andre steder, hvis vandløbets miljøtilstand højnes.

En del andre fiskearter end ørreden kunne også bruges som miljøindikator, men de findes ikke, som ørreden, i alle landsdele. De enkelte fiskearter indgår dog i et andet nationalt fiskeindeks, der typisk kan anvendes i større vandløb med mange arter. Find link til ørredkortet i boksen nederst på siden.

Vandråd kan anvende ørredkortet og få overblik over fiskebestande i vandløb
DTU Aquas elektroniske ”Ørredkort” viser de naturlige bestande af ørred- og lakseyngel ca. 5.000 steder i de danske ørredvandløb. Der er gode bestande i 29 % af vandløbene, hvoraf de fleste er små vandløb med under to meters bredde.

Film om, hvordan man forbedrer fiskenes leveforhold

En dårlig fiskebestand kan ofte forbedres ved at forbedre vandløbets miljøtilstand, f.eks. ved at udlægge gydegrus eller fjerne spærringer for fiskenes vandringer. I statens vandområdeplaner for perioden 2015-2021 er der krav om genetablering af naturlige fiskebestande i udvalgte vandløb, og i disse vandløb skal den generelle miljøtilstand derfor højnes.

DTU Aqua har lavet en række film, hvor kommuner og vandråd m.fl. kan hente vejledning. Filmene viser bl.a., hvad ørreden kræver af sine gydeområder, og hvordan man kan genskabe store ørredbestande ved at fjerne spærringer og udlægge gydestryg. Det er værd at bemærke, at gydestrygene som udgangspunkt kan etableres uden at forringe muligheden for at lede vandet væk fra markerne.

DTU Aqua har også samlet materiale og film om, hvordan forskellige typer vådområdeprojekter til rensning af kvælstof kan påvirke vandløbenes vilde fiskebestande, både positivt og negativt.

Der er link til videoer og vejledninger nederst på siden. 

Rapporter med forslag til miljøforbedringer og databank med fiskedata

DTU Aqua undersøger løbende fiskebestandene i de danske vandløb og beskriver resultaterne i rapportserien ”Planer for Fiskepleje”, tidligere kaldet udsætningsplaner, hvor der også er forslag til, hvor man kan udlægge gydestryg m.m.

Planerne beskriver bl.a. den naturlige produktion af ørreder fra gydning, idet der aldrig udsættes ørreder forud for DTU Aquas undersøgelser. Forekomst af ørredyngel viser derfor, at ørreden gyder i vandløbet.

Resultaterne fra DTU Aquas fiskeundersøgelser fremgår af Ørredkortet. Derudover er de nyeste resultater af undersøgelserne også overført til databasen WinBio, som anvendes af kommunerne, Miljøstyrelsen og Miljøportalen. Derfor har DTU Aquas data også været anvendt som grundlag for bedømmelsen af vandløbenes tilstand i vandområdeplanerne.

Vandråd - hent DTU Aquas anbefalede baggrundsmateriale her

Vi har udvalgt diverse materiale om fisk og vandløb, herunder fra DTU Aquas hjemmeside www.fiskepleje.dk, som umiddelbart kan bruges som inspiration i arbejdet med at forbedre vandløbenes miljøtilstand og fiskebestande.

 

Film om vandløb
”Ørredynglen som miljøvagt”
Link

”Ørredens gydeområder – vandløbets stryg skaber liv”Link

”Hjælp bækkens ørreder” – sådan laver man en gydebanke i bækkenLink

”Da ørrederne kom tilbage til Gudenåen” - om effekten af at fjerne opstemningerLink

 

Film om vådområder

”Flere fisk i den genslyngede Omme Å - et vådområde” Link

”Lille smolttab i vådområdet Knabberup Sø” Link

”Stort smolttab i vådområdet Årslev Engsø” Link

”Vådområdet Egå Engsø ødelagde havørredbestanden” Link

 

Lokal viden om vandløbene og deres fiskebestande

DTU Aquas elektroniske Ørredkort Link

”Planer for Fiskepleje” – med lokale beskrivelser af vandløb i hele landetLink

 

Restaurering og vådområder

”Sådan laver man gydebanker for laksefisk”Link

Vådområders påvirkning af vandløbenes fiskebestande Link

Miljøministeriets krav om fisk i vandløb, der blev indført i 2015 Link

Videnskabelig rapport ”Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb”Link

 

Miljøstyrelsens Vandområdeplan 2015-2021
Hjemmeside med diverse information Link.

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.  

Af Jan Nielsen, og Finn Sivebæk, Fiskeplejekonsulenter, DTU Aqua

 

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/vandraad
22 NOVEMBER 2019