Mere information

   
 

Vandløbsbiologen Bent Lauge Madsen har i årtier fotograferet, filmet og fortalt om vandløbenes betydning for den danske natur.

Lauge har fået flere priser for sit arbejde inden for dansk ferskvandsbiologi og er også arkitekten bag vores nye vandløbslove.

Han har altid forstået at fortælle den gode historie om, hvordan man kan beskytte ”vandløbs-naturen”, når den bliver påvirket af mennesket, f.eks. ved dyrkning, afledning af overfladevand m.m..

Det gør han også i denne bog, der er fyldt med flotte fotos. En stor del af bogen handler om smådyr, og Lauge fortæller begejstret om de små dyrs utrolige liv og færden.

Et eksempel fra bogen:

- Godt gemt under en sten er bækkens ”tiger”, den flotte, grønne vårfluelarve Rhyacophila. Navnet er græsk og betyder ”den der er glad for bækken”. Rhyacophila har ikke noget hus eller andet skjul, ud over hvad omgivelserne måtte byde på af revner og sprækker. Den har sit faste opholdssted, pænt ryddet, omgivet af skeletterne fra nattens jagt.

 
 Naturhistorier fra bæk og å - Bent Lauge Madsen - 2017
   
 

Fiskeindekset består af to delelementer: DFFVa, der skal anvendes i relativt artsrige vandløb, og DFFVø, der er baseret på tætheden af ørredyngel og som kan anvendes i artsfattige vandløb.

DFFVa bygger på et indeks udviklet i Litauen, som er testet på danske forhold. Dette indeks anbefales anvendt i primært vandløb bredere end to meter, der er relativt artsrige med tre eller flere fiskearter. Da langt hovedparten af de danske vandløb er små – mindre end to meter brede - og relativt fattige på fiskearter, har det været nødvendigt at udvikle et nyt indeks, DFFVø, baseret på den mest almindeligt forekommende art i små vandløb, ørred, som biologisk indikator for denne type vandløb. Indekset beskrives i DCE-rapporten ”Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV)”.

Tætheden af ørredyngel i et vandløb (DFFVø) vurderes i rapporten som anvendelig til at måle den økologiske tilstand i vandløb mindre end to meter brede og dermed bidrage til vurderingen af vandplansvandløbenes tilstand, som EU’s vandrammedirektiv foreskriver.

 Download rapporten Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV)
 
Metoder til udlægning af træ i forbindelse med restaurering af danske vandløb.  Vandløbsrestaurering med træ - en praktisk vejledning
   
Vejledning i restaurering med dødt ved. Dødt ved bør indgå som virkemiddel sammen med udlægning af grus
og sten, når der skal genskabes mere varierede fysiske forhold i vandløb.
 Faktablad om anvendelse af dødt ved i restaureringsprojekter
   

Denne bog fortæller om fiskenes krav til vandløbene, og hvad du selv kan gøre for at få gode vandløb ved vandløbspleje- og restaurering, forureningsbekæmpelse m.m. Læs også, hvordan myndighederne laver fiskeundersøgelser, og hvad fiskeriet i fjordene betyder for vandrefiskene. 

 

Læs bogen "Vandløbsfiskenes Verden -med biologen på arbejde" (pdf - 57 mb)

 Download bogen "Vandløbsfiskenes verden"

   
 Læs rapporten "Faglig udredning om grødeskæring i vandløb - 2016"
 Faglig udredning om grødeskæring i vandløb - 2016
   
Vejledning i miljøvenlig grødeskæring i vandløb. 

 

Læs rapporten "Vejledning om grødeskæring i vandløb - juli 2008" (pdf - 7 mb)

 

 

 Download rapporten " Vejledning om grødeskæring i vandløb
   

Læs mere om, hvordan man kan forbedre forholdene for fisk & smådyr i hæftet  "Vandløb - ti år med den nye vandløbslov: En samling eksempler på vedligeholdelse og restaurering". 2. udgave Miljøstyrelsen, Miljønyt nr. 13. År 1995. Skrevet af Bent Lauge Madsen.

 

Læs hæftet her (pdf - 10,6 mb)

 Download hæftet
   

I bogen er der praktiske anvisninger på etablering af kreaturvandingssteder, anlæg af sandfang, omlægning af styrt til stryg og udlægning af gydegrus.

Til bogen hører en administrativ vejledning med lovmæssige, administrative og økonomiske oplysninger vedrørende  mindre restaureringsprojekter i vandløb.
Hæftet hedder: "Bedre vandløb - En praktisk håndbog". År 2000. Udgivet af Vejle og Sønderjyllands Amter. 

Læs hæftet "Bedre vandløb - en praktisk håndbog" (pdf - 2,1 mb)

 Download hæftet
   

Læs mere om de danske fiskearters udbredelse og krav til vandløbenes fysiske udformning og bundmateriale i hæftet "Fiskenes krav til vandløbenes fysiske forhold". Hæftet rummer forslag til, hvordan fiskebestandene bedst kan plejes. Miljøprojekt fra Miljøstyrelsen, nr. 293. 1995. Skrevet af Jan Nielsen.

 

Læs hæftet her (pdf - 4,9 mb)

 Download hæftet
   
Dansk Center for Vandløbsrestaurering (DCVR) er et dansk nationalt center under Europæisk Center for Vandløbsrestaurering: European Centre for River Restoration (ECRR). 

 

Et af hovedformålene med ECRR er at udveksle viden og erfaringer om vandløbsrestaurering og derved fremme restaureringen af vandløb og vandløbsnære arealer i europæiske lande. Alle med interesse i vandløbsrestaureringer kan deltage i Dansk Center for Vandløbsrestaurering.

 

Læs mere på ECRR's hjemmeside.

Dansk Center for Vandløbsrestaurering

   

Amternes digitale kort og arealinformationer er nu samlet under Danmarks Miljøportal.

Hjemmesiden rummer også en række baggrundskort - herunder flyfotos/ortofoto.

På Danmarks Miljøportal kan du også søge efter matrikler, adresser og stednavne. Og du kan se, hvilke udpegninger der gælder for de arealer, du interesserer dig for.

 

Læs mere på Danmarks Miljøportal. 

 Arealinformationer finder du på Miljøportalen

 

 

   

Gudenåkomiteen har fået lavet en sammenskrivning af den righoldige viden, der ligger om fiskene i Gudenåsystemets vandløb. Rapporten giver også bud på, hvad man i fremtiden bør se på for at fastholde og udbygge den positive udvikling, som der har været.

 

Læs hele rapporten (pdf - 2 mb)

 Fiskene i Gudenåens vandløb
   
Ørredernes færden i Ibæk, ved Vejle Fjord, er filmet af naturfotograf Sten Bøgild Frandsen.
 Se filmen her.

 

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/mere_information
18 JULI 2024