Genskab naturlige forhold med mange vildfisk

Vådområde projekter i Vejle Å ved Tørskind og Vingsted
To eksempler på genslyngning af Vejle Å ved Tørskind og Vingsted i Østjylland, hvor den smalle, regulerede å blev gravet bred og bunden hævet med gydegrus. Der kom hurtigt en stor artsrigdom af vandplanter, smådyr og fisk på de lavvandede stryg, bl.a. en stor ørredbestand fra gydning, som kan måle sig med landets bedste.

Generelt om at restaurere og genskabe naturlige forhold i vandløb
Erfaringen viser, at naturen får det bedst, hvis man kan genskabe naturlige eller naturlignende forhold i ådale og vandløb. Det gælder også ved anlæg af vådområder. Man får den mest varierede natur og de bedste fiskebestande, hvis man genskaber et varieret vandløb med gydestryg uden at anlægge unaturlige søer, opstemninger og andet, der medfører tab af vandrefisk.

Man kan som tommelfingerregel regne med, at hvis man genskaber vandløb med det oprindelige fald og sikrer lavt vand på brede stryg med gydegrus, er der størst sandsynlighed for, at man kan genskabe det oprindelige dyre-, plante- og fiskeliv. Det bør indtænkes i nye projekter samt ved gennemførte projekter, hvor man har anlagt kunstigt stejle stenstryg i vandløbene.

Faldet på bækkens stryg bør normalt være ca. 5 cm pr. 10 m stryg (5 promille), mens det kun bør være 1-2 promille i de store vandløb. Gydegruset i bækken bør bestå af 85 % småsten i str. 16-32 mm og 15 % i str. 33-64 mm, mens det skal være lidt grovere i de større vandløb (blandingsforhold 75% / 25 %).

Hvis strygene anlægges med et unaturligt stejlt fald, er man nødt til at bruge unaturligt store sten for at hindre bortskylning. Så kan laksefisk, lampretter m.m. ikke gyde, og der kommer et unaturligt dyre- og planteliv, selv om visse strømelskende arter af smådyr m.m. måske får gode betingelser. Som eksempel kan nævnes et vådområdeprojekt i Odense Å ved Verninge på Fyn, hvor man i 2009 hævede vandstanden med unaturligt stejle stenstryg, så åen periodevist kan oversvømme ådalen. Der blev udlagt bånd af gydegrus, men gruset er tilsyneladende skyllet væk pga. det stejle fald. Hvis strygene havde været 2-3 gange så lange, havde faldet været naturligt og passende til udlægning af gydegrus som i Vejle Å.

DTU Aqua har produceret videofilm og vejledninger i, hvordan man med udgangspunkt i fiskenes miljøkrav kan genskabe naturlige forhold i vandløbene, som også gavner de andre dyr og planter:

  

Af Jan Nielsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/restaurering/vaadomraade/genslyngede-vandloeb-i-vaadomraade/vaadomraade-genskabe-naturlige-forhold
23 MARTS 2023