Forbedring af levesteder for ål

Roerstyrt_under_en_vej_
Ålene og andre fisk stoppes ofte af menneskeskabte forhindringer i vandløb som f.eks. her ved et rørstyrt under en vej.

Forbedring af passage for glasål

Hvis der skal være en ålebestand i søer og moser, skal ålene have mulighed for at vandre frit fra havet op gennem vandløbet og ind i søer og moser. Det er vanskeligt mange steder, fordi der er spærringer i form af opstemninger ved vandmøller, dambrug, kraftværker osv. 

Selvom de små ål er gode til at passere mange forhindringer, er det vigtigt at sikre ålens passage ved at fjerne så mange spærringer som muligt mellem havet og søen.  Ålen kan også til dels sikres passagemuligheder via ålepas, hvilket er lovpligtigt ved større opstemninger.

Glasål vandrer fra havet

Om foråret kommer de små glasål ind til kysterne, og mange af dem søger op i ferskvand. Disse små-ål fordeler sig op igennem vandløb og bække og kan vandre videre ind i søer og moser. Ålene kan endda vandre ind gennem grøfter og måske endda rørlagte afløb. Det er på den måde, at selv små søer og mosehuller får en naturlig ålebestand. Læs mere om ålens vandringer her. 

Af Michael Ingemann Pedersen og Niels Jepsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-aal/forbedring-af-levesteder
24 JUNI 2024