Laks fra vestjydsk vandløb. Foto Nils Mogensen Svalebøg

Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017

Ny rapport beskriver status for de danske laksebestande i Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå. Rapporten vurderer, hvor store bestandene kan blive, og kommer med forslag til, hvordan laksen kan styrkes i vandløbene.

Rapporten ”Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017” beskriver, hvor langt genopretningen af laksebestandene er nået igennem de seneste årtier i otte vestjyske vandløb, og den giver forslag til, hvordan den positive udvikling kan fortsætte.

Fremgangen i laksebestandene er skabt igennem et målrettet samarbejde mellem kommuner, Naturstyrelsen, lodsejere, lystfiskere, forskere, Danmarks Center for Vildlaks og mange flere, som alle har ydet en indsats, der konkret har betydet en fremgang i både antal og udbredelse af bestandene.

Her kan du se hele rapporten: Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017

Klik på de enkelte vandløb og ”Gem fil” på din pc. Herefter kan du klikke på de enkelte kortlag og få overblik over projekter, der er gennemført til gavn for laksene og bestandene af andre fiskearter:

Storå  -  Skjern ÅVarde Å  -  Sneum ÅKongeåRibe ÅBrede ÅVidå

Hvorfor er bestandene blevet større?
En af de vigtigste forklaringer på, at det går bedre for laksen i Vestjylland er, at der er arbejdet målrettet med at genskabe fri passage ved opstemninger og egnede gyde- og opvækstområder. Desuden er det afgørende, at der i bestandsophjælpningen er fokus på, at der kun bliver udsat laks fra de oprindelige danske laksestammer, som er tilpasset de lokale miljøforhold.

Den danske forvaltning af laks baseres på forskning og overvågning, hvoraf begge dele næsten udelukkende gennemføres under Fiskeplejen. Forvaltningen af laks i Danmark er således i vid udstrækning sket ved, at forskning og overvågning har været koblet til konkrete indsatser, og tilgangen er adaptiv. Adaptiv betyder i praksis, at man altid anvender det bedst tilgængelige videnskabelige grundlag, hvorved forvaltningen bliver en dynamisk proces.

Kort over hvert vandsystem
For alle vandsystemer har kommunerne leveret oplysninger til rapporten om de forbedringer, der er gennemført i vandløbene siden 2004. Indsatserne er formidlet på kort, hvor man kan klikke på de enkelte indsatser og derved får overblik over de tiltag, der er gennemført, og de projekter, der mangler at bliver gennemført. De viste indsatser er fjernelse af spærringer og udlægning af gydegrus.

En fortsat positiv udvikling i laksebestandene kræver en målrettet indsats, og rapporten beskriver, hvad der bør gennemføres for hvert enkelt vandløb.

Af Anders Koed, Finn Sivebæk og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/da/fiskebiologi/laks/status-for-laks
18 JUNI 2024